Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Snövit 13, med flera

Bild över planområdet för Snövit 13 med flera

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för Snövit 13, med flera, 21 september 2020. Detaljplanen vann laga kraft 27 oktober 2020.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 2 km norr om Vimmerby centrum.

Detaljplanens syfte

Syftet är att anpassa detaljplanen till rådande användning och därmed legalisera de undantag som gjorts från tidigare detaljplan. Detta görs genom att ändra markanvändningen från natur till bostad där allmän platsmark har privatiserats. Samma ändring görs för mark planlagd som skola där privat komplementbyggnad uppförts. Prickmark som genom byggnation spelat ut sin roll tas bort.