Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nationella minoriteter

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter. Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet.

De erkända minoriteterna har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Det finns också fem erkända nationella minoritetsspråk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är

 • sverigefinnar
 • urfolket samer
 • tornedalingar
 • romer
 • judar.

De fem erkända nationella minoritetsspråken är

 • finska
 • samiska
 • romani chib
 • meänkieli
 • jiddisch.

Grundskydd för nationella minoriteter

Kommuner ska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer genom ett grundskydd.

Grundskyddet innebär att Vimmerby kommun

 • informerar de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs
 • skyddar och främjar de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
 • främjar barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket
 • ger de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör.

Minoritetsarbetet inom skolan

Barn som tillhör nationella minoriteter har enligt lagen rätt att få utveckla sin egna
minoritetskulturella identitet och det egna minoritetsspråket. Detta ska beaktas särskilt inför beslut som påverkar barnen, det gäller t ex placering i förskola och modersmålsundervisning. Främja och synliggör minoritetsspråken och -kulturerna genom
t ex modersmålsundervisning i skolan och modersmål i förskolan, språkbad och språkkurser.

Språk och modersmålsundervisning

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Språket behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk hemma. Till skillnad från i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer måste eleven däremot ha goda kunskaper i minoritetsspråket.

Ansökan om modersmålsundervisning för elever i grundskolan görs i vår e-tjänst

Minoritetsarbetet inom äldreomsorgen

Kommunen ska inom äldreomsorgen beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.

Minoritetsarbetet inom kulturen

Beakta barn som tillhör nationella minoriteter inför beslut som påverkar dem, t ex tillgång till litteratur i och på de nationella språken i bibliotek eller beslut om kulturverksamhet.
Främja och synliggör minoritetsspråken och -kulturerna genom t ex sagostunder, teater och annan barnkultur samt utställningar på bibliotek.

Ansvar för information, stöd och uppföljning

Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm ska se till att lagen om nationella minoriteter efterlevs. De har även ett främjandeuppdrag i förhållande till kommuner och regioner. De två myndigheterna är också ansvariga för kunskapshöjande insatser. De nationella minoriteterna ska synliggöras och beslutsfattare, tjänstepersoner och allmänheten ska känna till deras rättigheter.

 • Sametinget ansvarar för samerna.
 • Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Styrande dokument

Mål och riktlinjer för kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter

Vimmerby kommuns mål och riktlinjer för minoritetsarbetet (pdf) Pdf, 112 kB.

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna?

Här får du veta vilka rättigheter du har och vilka krav du kan ställa på din kommun och på andra myndigheter. Informationen finns på respektive minoritetsspråk samt på svenska.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk