Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Säkerhetsdatablad och varuinformation

Säkerhetsdatabladen är ett redskap för dig som använder kemiska produkter i ditt arbete. Bladen hjälper dig att uppfylla de kunskapskrav som finns i miljöbalken. De är också en viktig del i egenkontrollen för din verksamhet.

Vad är ett säkerhetsdatablad?

Säkerhetsdatabladen ger mer information än vad märkningen gör. På så sätt ökar de säkerheten på arbetsplatsen både vad gäller hälsa och den yttre miljön. Bladen ska uppdateras kontinuerligt så att de inte har uppgifter som inte är aktuella.

Ska lämnas kostnadsfritt

Yrkesmässiga användare ska få ett säkerhetsdatablad kostnadsfritt. Det är den som släpper ut en farlig produkt på marknaden som ska lämna bladet. Det kan till exempel vara tillverkare, importör, leverantör eller försäljare.

Säkerhetsdatablad för blandningar som inte är klassificerade som farliga men ändå omfattas av krav på säkerhetsdatablad ska lämnas om en yrkesmässig användare begär det. Upplysning om detta ska finnas på förpackningen.

Vad ska ett säkerhetsdatablad innehålla?

Ett säkerhetsdatablad ska bestå av 16 obligatoriska punkter. Du ser vilka nedan. Det ska vara på svenska samt vara lättläst, kortfattat och tydligt. Det ska även vara daterat och ha alla uppgifter som man behöver för att förebygga skador på människors hälsa eller miljön.

De 16 obligatoriska punkterna är:

 1. Namnet på ämnet eller beredningen och bolaget eller företaget
 2. Farliga egenskaper
 3. Sammansättning eller information om beståndsdelar
 4. Åtgärder vid första hjälpen
 5. Brandbekämpningsåtgärder
 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 7. Hantering och lagring
 8. Begränsning av exponeringen eller personligt skydd
 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
 10. Stabilitet och reaktivitet
 11. Toxikologisk information
 12. Ekologisk information
 13. Avfallshantering
 14. Transportinformation
 15. Gällande föreskrifter
 16. Annan information