Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändring av detaljplan för Lövkojan 8 och 9

Miljö- och byggnadsnämnden antog ändringen av detaljplanen den 19 augusti 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 8 juni 2021.

Detaljplanens läge

Planområdet ligger cirka 800 meter nordöst om centrala Vimmerby i anslutning till Vattentornsgatan och Skyttegatan. Planområdet angränsar till bostadsfastigheterna Lövkojan 1,2 och 7.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att bilda fyra bostadsfastigheter genom en avstyckning inom planområdet.

Detaljplanen tillåter en minsta tomtstorlek på 600 m² och planområdet är 1276 m². Delas 1276 m² i fyra delar överskrider detta gränsen. I och med ändringen av detaljplanen upphör den här planbestämmelsen att gälla så att det blir möjligt att dela upp planområdet till fyra delar genom en avstyckning.

Det krävs även bygglov för de attefallsåtgärder som avses i 4 a-4 c §§. PBL 9 kap. 8 § st 2a. Det vill säga, det krävs bygglov för att bygga ett attefallshus eller inreda ytterligare en bostad eller göra en tillbyggnad med till exempel en takkupa.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Domstolen avslog överklagan och detaljplanen vann därför laga kraft 8 juni 2021.