Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Parkering

Om du ska anordna, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats måste du ansöka om bygglov.

Undantag från kravet på bygglov

Du behöver inte bygglov om:

 • du ska anlägga en parkeringsplats på din egen tomt vid en- och tvåbostadshus
 • du ska anlägga en parkeringsplats med stöd av väglagen
 • marken är detaljplanerad för gata eller väg

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

När du ansöker om bygglov behöver du lämna in följande handlingar och uppgifter:

 • Situationsplan, skala 1:500 (markera parkeringsplatserna)
 • Markplaneringsritning
 • Antal parkeringsplatser

För att få beslut om startbesked behöver du även lämna in:

 • Kontrollplan
 • Marksektionsritning

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Ansök om bygglov

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov.

Information om avgifter för olika typer av ärenden finns i taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.