Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Folkinitiativ

Ett sätt för dig att påverka är genom en kommunal folkomröstning. Den är alltid rådgivande och hålls antingen fristående eller tillsammans med ett allmänt val.

Den 1 januari 2011 skedde ett antal förändringar som påverkar dina möjligheter att påverka kommunala beslut. Den reformerade grundlagen har tydliga ­reg­ler för vägen från ett medborgerligt initiativ till folkets beslut.

Genom den nya kommunallagen från 1977 kan fullmäktige i en kommun eller ett landsting besluta sig för att inhämta kommuninvånarnas åsikt i en fråga genom folkomröstning, opinionsundersökning eller ett liknande förfarande. 1994 beslutade riksdagen att komplettera de tidigare bestämmelserna om kommunala folkomröstningar med bestämmelser om folkinitiativ.

Det är alltid fullmäktige som beslutar om en folkomröstning ska hållas. En rådgivande folkomröstning ska hållas i en kommun eller ett landsting i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det, såvida inte minst två tredjedelar av ledamöterna i fullmäktige motsätter sig det. Ändringen ska ge väljarna ett större demokratiskt inflytande i beredningen av ärenden i kommuner och landsting, men kommunfullmätige beslutar vilken fråga som ska stå på valsedeln.

Folkomröstningar kan också göras med stöd av indelningslagen som är den lag som rör kommungränserna i Sverige. Skälet är att det anses rimligt att kommuninvånarna får vara med och tycka till om en kommun exempelvis ska delas eller slås ihop med någon annan kommun.

Vad krävs?

Folkinitiativet måste beröra en fråga som kommunfullmäktige äger och har rätt att besluta om. Frågan får inte heller vara kränkande eller lagstridig.

Det har införts en frist på sex månader för att samla in de nödvändiga underskrifterna och det anges också klart vilken information en medborgare måste lämna när den vill stödja ett folkinitiativ.

Folkinitiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan och innehålla initiativtagarnas egenhändiga anteckningar, namnförtydliganden, adresser och personnummer.

Enligt lagen om kommunal folkomröstning beslutar fullmäktige om valdag i samråd med den centrala valmyndigheten. Fullmäktige beslutar även om den fråga och de svarsalternativ som ska finnas på valsedlarna.

Vem får rösta?

Endast du som är röstberättigad i Vimmerby kommun kan lämna en giltig röst i ett folkinitiativ. Är du svensk medborgare eller medborgare i ett annat EU-land, Island eller Norge så har du också rätt att rösta i en folkomröstning. Kravet är att du fyllt 18 år senast på valdagen och är folkbokförd i kommunen. Du får även rösta om du varit folkbokförd i Sverige minst tre år i sträck före valdagen.