Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ansök om planbesked

Kommunen har planmonopol. Det innebär att det bara är kommunen som kan sätta igång och senare anta en detaljplan. Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga om du vill att kommunen ska ta fram en ny detaljplan eller göra ändringar i en befintlig detaljplan.

En planprocess kan starta på olika sätt. Oftast är det ägaren av marken eller en exploatör som kontaktar miljö- och byggnadsnämnden när man behöver en ny detaljplan för att kunna utföra ett byggprojekt. Har du önskemål om att kommunen ska göra en ny detaljplan eller göra ändringar i en befintlig detaljplan kan du ansöka om planbesked.

Hur ansöker jag om planbesked?

Du ansöker om planbesked genom att fylla i blanketten "Ansökan om planbesked". Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Innan du ansöker behöver du:

  • Fastighetsbeteckning och fastighetsadress.
  • Om du inte äger fastigheten behöver du ha kontaktuppgifter till fastighetens ägare och ett skriftligt medgivande från ägaren. Om flera personer äger fastigheten måste du ha medgivande från alla ägare.
  • Ritningar eller kartor som visar vad du vill göra. Är avsikten att bygga nytt, behöver du en beskrivning av byggnationens karaktär och ungefärliga omfattning. Det kan ske genom att bifoga en planskiss och gärna en volymskiss och bilder.

Om vi behöver ytterligare material för att kunna tolka och bedöma din ansökan så hör vi av oss till dig.

Vad händer när jag har lämnat in min ansökan?

När du har lämnat in din ansökan kommer kommunen att ge besked inom fyra månader om ett sådant planläggningsarbete kommer att inledas eller inte. Om du får ett positivt besked står det i planbeskedet när planarbetet beräknas starta. Om kommunen inte avser att inleda planläggningsarbete enligt din ansökan kommer vi att redovisa skälen i planbeskedet. Du kan inte överklaga planbeskedet.

Avgifter

Vi tar ut en avgift för att handlägga ansökan om planbesked. Avgiften tas ut oavsett om du får ett positivt eller negativt planbesked. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.

Om du får ett positivt planbesked tar vi kontakt med dig för att upprätta ett plankostnadsavtal. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen och kostnaderna för att upprätta, ändra eller upphäva detaljplanen.

Plankostnadsavtalet är unikt för varje detaljplan och baseras på hur lång tid det tar att upprätta planhandlingarna, kostnad för grundkarta, nödvändiga projekteringar och utredningar, med mera.