Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning och behöver anpassa din bostad kan du söka bostadsanpassningsbidrag hos oss. Bidraget ska användas till åtgärder som är nödvändiga för att klara det dagliga livet i hemmet. Bidraget är inte inkomstprövat.

När kan man få bidrag?

Du kan få bidrag för anpassning av bostaden vid alla typer av stadigvarande funktionshinder. Behovet ska styrkas genom ett medicinskt utlåtande från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Vem kan få bidrag?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person. Detta gäller för såväl egen bostad som för hyres- eller bostadsrätt. För att anpassa en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det måste dock alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionshindret. Åtgärden får inte heller vara ett led i en större upprustning av fastigheten.

Vid byte av bostad

När en person med en funktionsvariation byter bostad ska den nya bostaden väljas så att behovet av bostadsanpassning begränsas. I lagen om bostadsanpassningsbidrag står det bland annat.

Lagtext: 9 § Efter ett byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningar eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Är den nya bostaden ett en- eller tvåbostadshus som sökanden låtit uppföra, lämnas bidrag endast för sådan anordning eller inredning som normalt bara används eller förekommer i sådana hus på grund av att en boende har en funktionsnedsättning. Bidrag lämnas dock inte för hiss.

Hur ansöker jag?

Lämna ansökan och kompletterande handlingar lämnas till: Vimmerby kommun, Fastighetskontoret, samhällsbyggnadsavdelningen, 598 81 Vimmerby.

Har du frågor eller behöver hjälp med att fylla i din ansökan är du välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter i högermenyn. Vi prövar om åtgärderna är bidragsberättigade och om intyget tillräckligt styrker att åtgärden är nödvändig. Om sökanden inte är nöjd med beslutet kan detta överklagas till länsrätten.

Du kan läsa mer om bostadsanpassning under länk till Bostadscenter.