Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Kort om plan- och bygglagen (PBL)

Här hittar du information om vad som gäller när du ansöker om lov enligt plan- och bygglagen (PBL).

Handläggningstid

När din ansökan är komplett får handläggningstiden vara max tio veckor. Tiden kan förlängas med ytterligare tio veckor om det finns behov av en särskild utredning.

Kontrollplan och kontrollansvarig

För följande åtgärder måste du ha en kontrollplan och en kontrollansvarig:

 • Bygglov
 • Rivningslov
 • Marklov
 • Anmälan

Kontrollplanen ska anpassas till varje enskilt fall och säkerställa att alla tekniska krav uppfylls. Vid små ändringar kan du som byggherre göra kontrollen själv. Vid större arbeten måste en certifierad sakkunnig göra kontrollen.

Lov vinner laga kraft

Lov som beviljas publiceras i Post och Inrikes Tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter publicering. Detta gäller även för förhandsbesked.

Startbesked

Du får inte påbörja arbetet innan du har fått startbesked. Du får beslut om startbesked efter det tekniska samrådet. Vid mindre arbeten som inte kräver samråd får du startbeskedet i samband med lovet.

I startbeskedet finns uppgifter om:

 • vem som är sakkunnig eller kontrollansvarig
 • om det behövs särskilda villkor för att påbörja arbetet
 • vilka handlingar som du behöver lämna in inför slutbesked
 • eventuella tillstånd som du måste ha från andra myndigheter

Startbesked kan vägras om förutsättningarna inte är uppfyllda.

Om du anlitar ett företag för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus ska det i vissa fall finnas ett färdigställandeskydd. Färdigställandeskydd är ett krav för att du ska kunna få startbesked i de fall ett sådant skydd krävs.

Läs mer om färdigställandeskydd på Boverkets webbplats

Tekniskt samråd

Som byggherre blir du kallad till samråd tillsammans med kontrollansvarig. På samrådet går man igenom punkterna på kontrollplanen och hur man löser de tekniska kraven. Kommunens byggnadsinspektör för protokoll under mötet.

Exempel på ärenden där man inte behöver tekniskt samråd:

 • Garage
 • Carport
 • Förråd
 • Altan
 • Inglasning
 • Andra mindre åtgärder

Arbetsplatsbesök

Besök på arbetsplatsen ska ske vid minst ett tillfälle vid större projekt. Byggnadsinspektören ska se till att:

 • du följer kontrollplanen och lovet
 • kontrollansvarig är på plats vid de viktiga momenten
 • inget strider mot byggreglerna

Byggnadsinspektören ska föra protokoll över besöket och sedan skicka protokollet till dig som byggherre och din kontrollansvarig. Kommunen får ta ut en avgift för besöket som, vid större projekt, debiteras i samband med lovet.

Slutsamråd

Byggherren eller kontrollansvarig ska anmäla till kommunen när arbetet är klart. Därefter blir du som byggherre, kontrollansvarig och övriga som bör vara med kallade till slutsamråd. Slutsamråd hålls på byggarbetsplatsen och byggnadsinspektören sammanställer därefter ett protokoll. Kommunen får ta ut en avgift för slutsamråd.

Slutbesked

Du får inte använda en byggnad, eller en eldstad, innan du har fått ett slutbesked. Om du saknar något intyg kan kommunen förbjuda att använda byggnaden.

Byggsanktionsavgift

Kommunen ska ta ut en avgift om man inte följer lagen. Kommunen ska bland annat ta ut sanktionsavgift om du påbörjar arbetet innan du har fått startbesked eller om du flyttar in innan du har fått slutbesked.