Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändringar av byggnadens konstruktion eller planlösning

För att göra ingrepp i byggnadens bärande konstruktion behöver du göra en anmälan. Det kan till exempel röra sig om ett upptag i en vägg för att få in stora fönsterpartier eller för att göra ett upptag i väggen till en ny utbyggnad. Du måste även göra en anmälan vid väsentliga ändringar i planlösningen. Det kan till exempel handla om att en lokal med öppen planlösning delas av för att bilda kontorsrum.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om startbesked behöver du lämna in:

  • Situationsplan, skala 1:500 (rita in åtgärden)
  • Planritning, skala 1:100
  • Konstruktionsbeskrivning
  • Förslag på kontrollplan
  • Redovisning av avfallshanteringen (information om vilket avfall byggnationen kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand)

Vid större åtgärder av ändringar i planlösningen behöver du även lämna in:

  • Verksamhetsbeskrivning
  • Redovisning av ventilationens kapacitet och eventuella åtgärder

Du kan behöva lämna in fler handlingar för att vi ska kunna handlägga och ta beslut i ditt ärende. Det beror på ärendets omfattning.

Det är viktigt att alla handlingar är:

  • Underskrivna
  • Fackmannamässigt utförda
  • Skalenliga

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Information om vanliga handlingar och exempelritningar

Gör en anmälan

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.