Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för del av Vimmerby 3:3, "Näs Kohagen"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av Vimmerby 3:3, Näs Kohagen, den 18 december 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 23 mars 2018.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget cirka 1 500 meter från Vimmerbys centrum. Området begränsas av bostadskvarteren i norr och av Lundgatan i söder.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att ändra allmän platsmark (naturmark) till kvartersmark (odling, ängs- och hagmark) för att kunna utveckla besöksanläggningen Astrid Lindgrens Näs.

Dessutom reglerar detaljplanen kringliggande infrastruktur samt två föreslagna nya bostadstomter vid lucktomt längs Mirabells gata.

Överklagande

Detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen i Växjö. Överklagan avslogs av domstolen 2018-03-01 i beslut P 434-18.

Enligt mark- och miljödomstolens diarium har inte något överklagande över beslutet kommit in till domstolen. Länsstyrelsen har beslutat att inte pröva kommunens beslut enligt 11 kap 10 § PBL. Detaljplanen vann därför laga kraft den 23 mars 2018.