Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Parkeringstillstånd för nyttotrafik

Här hittar du information om hur du ansöker om parkeringstillstånd för nyttotrafik.

Nyttoparkeringstillståndet ger dig möjlighet att komma närmare ditt mål när du parkerar i tjänsten. Tillståndet är fyiskt och finns i tre varianter, kategori A-C.

Tillståndet beviljas för ett år i taget. Tillståndet är kopplat till fordonet.

Kategori A
Hantverkare, näringsidkare och serviceföretag -
- fordonet får ställas upp så lång tid som behövs för arbetets utförande

 • fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation/reparation av fast eller lös egendom
 • fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller materiel
 • fordonet används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods
 • tillståndet gäller inte där det är förbjudet att stanna eller parkera

Kategori B
Arbetsledare och hyresvärdar -
- tillåten uppställningstid begränsas till 1 timme längre än föreskriven tid

 • som besöker olika arbetsplatser respektive sina fastigheter och lämnar/hämtar material (ritningar och liknande)
 • parkeringsskiva ska användas
 • gäller inte där det är förbjudet att stanna eller parkera

Kategori C
Sjuk- och socialvårdande personal -
- tillåten uppställningstid begränsas till 2 timmar längre än föreskriven tid

 • hemvården, distriktssköterskor m.fl. med ambulerande verksamhet inom kommunen
 • används av personal för sjuk- och socialvårdande verksamhet i akut- eller annan därmed jämförande uppsökande verksamhet
 • parkeringsskiva ska användas

Tillståndet beviljas inte för:

 • transport av dig eller någon annan
 • parkering vid egen arbetsplats
 • snabb lastning och lossning av gods

Här gäller inte tillståndet:

Tillståndet gäller inte på parkeringsplatser som förvaltas av andra privata markägare.

Tillståndet gäller inte heller på gångfartsområde, huvudled eller på vändplats, parkeringsplats för rörelsehindrad, lastplats, taxiplats eller annan specialplats, eller uppställningsplatser för en viss typ av fordon, till exempel buss eller taxi.

Ansökan

Använd blanketten nedan under Mer information. Märk mail och pdf till ditt företagsnamn följt av ordet nyttotrafik.

Regler

 • Tillståndet skall placeras innanför vindrutan så att texten lätt är läsbar utifrån
 • Tillståndshavaren skall vid varje förändring av gällande förutsättningar för nyttokort meddela detta till kommunens Gatukontor
 • Missbrukas tillståndet kan detta återkallas
 • Förkommet nyttokort ersätts inte
 • Polismans och trafikövervakarens anvisningar skall efterföljas
 • Ett tillstånd kan sökas att omfatta flera olika fordon. Detta för att exempelvis medge byte av fordon vid stillestånd på grund av skada eller liknande. Två eller flera fordon kan således ej brukas samtidigt med åberopande av en dispens, endast originaltillstånd får anbringas på fordonet
 • Fordonet skall vara märkt med emblem (eller liknande) så att det tydligt framgår att det tillhör företaget
 • Nyttokortet är giltigt måndag till fredag 07.00-18.00 och lördag 07.00-14.00
 • Kopia eller avskrift av nyttokort gäller inte
 • Kortet gäller ett år och måste sedan förnyas genom ny ansökan

För dig med serviceutrustade bilar som behöver längre uppställningstid vid byggen eller installationer kan söka om dispens från gällande lokala trafikföreskrifter hos gatukontoret.