Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Historik om Källängsparken

Sommaren 2010 byggnadsminnesförklarades Källängsparken i Vimmerby. Det är en unik park från 1950-talet som ska bevaras och utvecklas för framtiden.

Källängen, en bit fuktig och våt mark i centrala Vimmerby, var länge ett omdiskuterat område. Sommaren 1950 tillsattes därför en kommitté som skulle ta fram ett förslag till Källängens utförande. Kommittén kontaktade då trädgårdsarkitekterna Ulla Bodorff och Gösta Reuterswärd, som bägge fick i uppdrag att komma med ett skissförslag. Det var Bodorffs förslag som vann en enhällig kommittés gillande.

Ulla Bodorff skapade en park gjord för lek och aktivitet, ett funktionellt "rum" där områden för t.ex. sportutövning omväxlade med grönska och platser för avskildhet och vila. En plats i centrala staden där alla medborgare, oavsett ålder kön eller klass, skulle kunna finna vila, rekreation och skönhetsupplevelser.

Trots de senaste decenniernas neddragningar i mantimmar och medel för Källängsparkens skötsel besöks parken flitigt av medborgare i alla åldrar. Genom att lägga igen huvuddelen av tidigare perennrabatter och ej återplantera utgångna träd och buskar har man försökt rationalisera skötseln av parken.

Källängsparken är idag långt från det ideal inom svensk trädgårds/ parkgestaltning som var Ulla Bodorffs kännetecken; den så kallade romantiska funktionalismen. I takt med att restaureringsarbetet kommer område efter område i Källängsparken åter ges de uttryck som Ulla Bodorff en gång avsåg med parken.

Restaureringsarbetet inleddes 2011 med att återskapa blomsterprakt och doftupplevelser i den så kallade Blomstergården samt Rosenpergolan i parkens nordöstra del. Härutöver sågs också en av parkens huvudentréer över. De så kallade solterrasserna av kalksten som breder ut sig på ömse sidor Olle Persgatans förlängning kommer att rätas upp och säkras, och de perennplanteringar som en gång fanns där har återskapas. 2013-2014 återskapades grillplatsen. Med hjälp av Storebro gjuteri kunde vi nytillverka belysningsstolpar efter den gamla modellen. 2015 gjordes dammormrådet med plantering och murarna i ordning och ett utegym kom på plats.

Källängsparken är, såvitt man vet, Ulla Bodorffs enda bevarade stadspark och trots de förändringar som har skett, är parken till sina huvuddrag mycket välbevarad. Idag kan vi fortfarande spela på de tennisbanor som anlades, vandra längs gångstigen som kantas av ett Solterrasser i kalksten eller ha picknick på den stora gräsplanen i parkens mitt.