Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för delar av Vimmerby 3:3, "Uteserveringar"

Kommunfullmäktige antog detaljplanen för delar av Vimmerby 3:3 som gäller uteserveringar, den 29 april 2019. Detaljplanen vann laga kraft den 1 juni 2019.

Detaljplanens läge

Planområdet är beläget i Vimmerby centrum. Planområdet utgörs av fem delar där varje
område angränsar till fastighet med restaurangverksamhet.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att legalisera markupplåtelse för enskild verksamhet.
I Vimmerby tätort finns flera fasta uteserveringar som ligger på kommunal mark planlagd
som allmän platsmark. Marken arrenderas ut av kommunen till restaurangerna,
trots att allmän plats inte mer än tillfälligtvis får upplåtas för en enskild verksamhet.
Därför upprättas en detaljplan som reglerar marken för de fasta uteserveringarna till
kvartersmark.