Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Detaljplan för Eken 10

Detaljplanen för Eken 10 är antagen och har vunnit laga kraft. Kommunfullmäktige antog planen den 25 april 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 7 juni 2016.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att återigen tillåta bostäder på fastigheten Eken 10 samt att planlägga för vård och skola för eventuellt framtida bruk.

Detaljplanen som antogs 2008 tillät vård/äldrevård. Underliggande plan från 1988 tillät bostäder men då en ökad byggrätt behövdes för äldreboendet gjordes planen om och möjlighet till bostäder togs bort.

Planen har hanterats med standard planförfarande. Planen går inte emot intentionerna i kommunens översiktsplan.