Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Riktlinjer och regler för plats i fritidshem

Allmänt om fritidshem

Fritidshem vänder sig till elever i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten styrs av läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) och skollagen (SFS 2010:800). Utbildning i fritidshem kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Skollagen säger att:

 • Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov
  (14 kap 2 §).
 • Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats (14 kap 4 §).
 • En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (14 kap 5 §).
 • Elever ska även i andra fall än som avses i 5 § erbjudas utbildning i fritidshem om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning (14 kap 6 §).
 • En elev /../ ska erbjudas utbildning i fritidshem vid eller så nära som möjligt den skolenhet där eleven får utbildning (14 kap 10 §).

Allmänt om pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds i enskild regi och vänder sig till barn i åldern 1-12 år. Pedagogisk omsorg finns för närvarande inte i Vimmerby kommun för åldersgruppen 6-12 år.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är vägledande för pedagogisk omsorg. Skollagen säger att: Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande (25 kap 2 §).

Öppettider

Fritidshemmen har öppet måndag till fredag klockan 06.00 – 18.30.

Ansökan om plats

Plats på fritidshem erbjuds inom fem dagar efter att ansökan i e-tjänsten kommit in. Om du har skyddade uppgifter eller saknar personnummer ber vi dig kontakta administratören för att göra en ansökan. Kontaktuppgifter hittar du på kommunens webbplats under Utbildning och barnomsorg.

Önskas omplacering till annat fritidshem än det som erbjudits görs en ny ansökan i e-tjänsten för ansökan om plats.

Placering

Då vårdnadshavare tackar ja eller nej till erbjuden plats görs det i e-tjänsten. Inkomstanmälan och schema ska lämnas senast innan inskolningen avslutas.

Om inkomstuppgift inte inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen uttages högsta avgift.

Placeringstid

Vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive tid för hämtning och lämning ligger till grund för elevens placeringstid. För studier gäller att heltidsstudier = 40 timmar per vecka plus tid för lämning och hämtning. Vid deltidsstudier placeras eleven efter vårdnadshavares behov, utefter studietidens omfattning.

Förekommer skiftarbete för vårdnadshavare överenskommes mellan vårdnadshavare och rektor, vilken placeringstid eleven kan behöva utifrån den sovtid vårdnadshavare behöver. Restid och 8 timmars sömn är utgångspunkten för bedömning av placeringstiden för eleven/eleverna. Varaktig förändring av vistelsetid anmäls i e-tjänsten. Tillfällig förändring av vistelsetid anmäls direkt till fritidshemmet. Vistelsetid registreras via appen Lämna/hämta.

Inskolning

Eventuell inskolning, dess tid, längd och upplägg kan variera mellan olika fritidshem och görs upp i överenskommelse mellan vårdnadshavare och fritidshemmets personal. Avgift uttages under inskolningsperioden.

För elevens bästa är inskolning under jullov samt under sommarveckorna, inte att rekommendera. Då är färre ordinarie personal i tjänst och verksamheter är sammanslagna.

Elever i behov av särskilt stöd

Elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska erbjudas utbildning i fritidshem (14 kap 6 § skollagen). Avgift för sådan plats betalas enligt ordinarie taxa.

Elever som deltar i verksamhet utanför fritidshem eller pedagogisk omsorg*

Om en elev, som är inskrivet i fritidshem/pedagogisk omsorg i Vimmerby kommun, regelbundet deltar i verksamhet utanför fritidshemmet/pedagogiska omsorgen (exempelvis idrottsförening, kyrklig verksamhet, hobbyaktivitet) kan eleven inte samtidigt ha placering på fritidshemmet/pedagogisk omsorg. Personalen kan inte ansvara för eleven då den befinner sig i annan verksamhet. För elever som deltar i annan verksamhet är det vårdnadshavarens ansvar att hämta och lämna till aktiviteterna. Avvikelser i placeringstid meddelas via appen Lämna/hämta.

* Pedagogisk omsorg för åldersgruppen 6-12 år erbjuds för närvarande inte i Vimmerby kommun.

Elever vars vårdnadshavare är arbetssökande

Elever vars vårdnadshavare är arbetssökande har rätt att behålla sin plats på fritidshem 5 timmar per vecka. Fördelningen av timmarna görs upp i samråd mellan vårdnadshavare och skola. Eleven har rätt till utökning av vistelsetid när behov uppstår. Elever placerade enligt denna regel är lediga 4 veckor under sommaren.

Semester

Generellt gäller att vid semester, lov, kompledighet för vårdnadshavare får barnet inte vistas i fritidshemmet.

För tiden 1 september till 15 december och 15 januari till och med 31 maj medges att eleven vistas 3 dagar på fritidshemmet. Placeringstiden för vistelsen överenskommes mellan vårdnadshavare och fritidshemmet. Möjligheten gäller
3 dagar per placering och år.


Semesterstängning

Fritidshemmen i kommunal regi stänger tre veckor under sommaren. Under dessa veckor har två fritidshem öppet och tar då emot elever från andra fritidshem. Stängningsveckornas förläggning meddelas senast 1 mars varje år.

Utvecklingsdagar

Varje fritidshem har stängt fyra dagar per år utan att avgiften reduceras. Personalen ges då möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av fritidshemmets verksamhet.

Du som har behov av fritidshem för ditt barn/dina barn under utvecklingsdagen, anmäler det till respektive rektor senast 1 månad innan aktuell utvecklingsdag.

Sjuka elever

Sjuka elever kan inte tas emot i fritidshemmet. Allmäntillståndet avgör – eleven ska orka vara med i aktiviteterna inklusive utevistelse.

Vid vårdnadshavares och syskons sjukdom

Vid vårdnadshavares och syskons sjukdom, utom när det gäller diarré och/eller kräkningar, får eleven utnyttja sin plats enligt avtalad vistelsetid.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats görs via e- tjänst. Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen mottagits i e-tjänsten.

Avsteg från riktlinjer

Avsteg från gällande riktlinjer för enskild elev beslutas av rektor efter prövning utifrån Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa.

Tillämpningsregler till taxa

Avgiftens grundprinciper

Avgift tas ut 12 månader per år och fastställs utifrån antalet barn som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem samt på bruttoinkomst och är oberoende av vistelsetid.

 

Avgiftspliktiga personer

Ensamstående, gifta eller sambo samt familjehemsföräldrar är avgiftspliktiga.

Betalningsansvar

Vårdnadshavare är betalningsansvarig och har ansvar för att vara uppgiftslämnare. Lämnade inkomstuppgifter kontrolleras vid behov hos Skatteverket. Förändring av avgift ska lämnas så snart förändring skett. Felaktigt uppgiven inkomst eller underlåtenhet att lämna uppgifter om förändring medför att rätt avgift fastställs retroaktivt.

Om inkomstuppgifter inte lämnas fastställs avgiften enligt högsta taxa. Vårdnadshavare har skyldighet att kontrollera att rätt avgift betalas så att efterdebiteringar undviks. För barn placerade i familjehem blir familjehemsföräldrarna platsinnehavare.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften fastställs utifrån platsinnehavarens/-nas årsbruttoinkomst delat med 12. Med bruttoinkomst menas inkomst före skatt och här ingår löneförmåner och naturaförmåner samt samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar.
Exempel på avgiftsgrundande inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till din anställning, till exempel ob-tillägg, semesterersättning, bilförmån och bonus
 • Sjukpenning (brutto)
 • Föräldrapenning (brutto)
 • Utbildningsbidrag (brutto)
 • Arbetslöshetsersättning (brutto)
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (brutto)
 • Vårdbidrag för barn med funktionsvariation (arvodesdelen)
 • Livränta
 • Sjukbidrag
 • Arvode för vård av barn i familjehem
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning
 • Pension (inte barnpension)
 • Skattepliktiga naturaförmåner

Exempel på inkomster och bidrag som inte är avgiftsgrundande:

 • Allmänt barnbidrag
 • Studiemedel från CSN
 • Underhållsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Handikappersättningar
 • Omkostnadsdel för familjehemsersättning

För vårdnadshavare som är egenföretagare och saknar löneinkomst i vedertagen bemärkelse och då uppgifter inte kan styrkas eller anses orimligt låga, räknas som avgiftsgrundade inkomst det högsta belopp som anmälts i:

 • Inkomstanmälan till nämnd
 • Lämnade uppgifter till skattemyndigheten
 • Genomsnittlig lön för anställd i företagets bransch

Avgift vid delad placering

Hushållets gemensamma inkomst där barnets dygnsvila sker, är avgiftsgrundande oberoende av vem barnets vårdnadshavare sammanbor med. Maxtaxan gäller för varje barn. Vid delad placering fördelas avgiften procentuellt efter vårdnadshavares hushålls inkomster.

Avgiftsnivåer för maxtaxa

Vimmerby kommun använder maxtaxa och den gäller både kommunal och fristående verksamhet. Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar, desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år.

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn.
Det yngsta barnet räknas som första barn. Förskolebarn eller skolbarn som inte är placerade i verksamheten påverkar inte avgiftssättningen. Överflyttning till annan avgiftsnivå sker då relevanta förändringar inträffat såsom ändrad inkomst eller från och med 1 september det år då barnet fyller 3 år oavsett födelsedatum.


Avgift per månad i fritidshemmet eller pedagogisk omsorg för åldersgruppen

6-12 år

I fritidshemmet är avgiften per månad, angiven i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad, högst:

 • 2 procent för det första barnet
 • 1 procent för det andra barnet
 • 1 procent för det tredje barnet

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Placeringstid

Placeringstiden för barnet är den tid vårdnadshavaren är i behov av omsorg på grund av arbetstid, studietid, restid, tid för dygnsvila samt eventuellt ytterligare faktorer som i det enskilda fallet kan anses angelägna. De som inte har fastlagda arbetstider, t.ex. vikarier eller timanställda, kan abonnera på ett bestämt antal timmar att utnyttja per månad och lägger då in ett grundschema via e-tjänsten.

Faktiskt schema lämnas via e-tjänsten för förskolan och via appen Lämna/hämta för fritidshemmet. Tillfälligt byte enstaka dagar eller timmar inom kontrakterad vistelsetid kan göras efter överenskommelse mellan vårdnadshavare och personal. Tid som barnet varit borta på grund av sjukdom, helgdagar, semester eller annan ledighet kan inte bytas mot annan tid.

Vid förändring av vistelsetid ska nytt placeringsschema upprättas. Tidsbegränsat placeringsschema kan upprättas om start- och slutdatum anges.

Debitering, betalning, krav och avstängning

Föräldraavgiften debiteras 12 månader per år från och med det datum som inskolning påbörjas till och med det datum då uppsägningstiden går ut. Från och med 1 januari 2020 skickas föräldraavgiften ut en månad i efterskott för att få mer korrekta uppgifter och för att minska antalet rättningar av fakturor. 

Förfallodatum är alltid den sista vardagen/bankdagen i månaden som fakturan skickas. Vid debitering del av månad är avgiften per dag 1/30 av månadsbeloppet. Avgift debiteras oberoende av faktisk närvarotid. Om faktura trots påminnelse kvarstår som obetald hanteras den vidare av Visma Collectors AB, som ett inkassoärende. (Se under rubriken Kravhantering av obetalda fakturor).

Om faktura efter första påminnelse kvarstår som obetald, görs en bedömning i det enskilda fallet och orosanmälan till socialtjänst kan komma att bli aktuell.

Kravhantering för obetalda fakturor

Om fakturan inte betalas på förfallodagen sänds först en betalningspåminnelse ut, denna hanteras av Vimmerby kommun. Om fakturan inte betalas efter den första påminnelsen hanterar Visma Collectors AB den som ett inkassoärende. I följande frågor kontaktas Visma Collectors AB: 0771-232 400:

 • Inkasso
 • Betalningsföreläggande

Om faktura efter första påminnelse kvarstår som obetald, görs en bedömning i det enskilda fallet och en orosanmälan till socialtjänst kan komma att bli aktuell.

Avgiftskontroll

Vimmerby kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför genomför vi årligen en avgiftskontroll. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Kontrollen genomförs varje år sedan 2017 för att säkerställa att alla betalar rätt avgift, vilket är viktigt ur rättvisesynpunkt.

Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.
Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst.

Den jämförs sedan med den inkomstuppgift vårdnadshavare har lämnat och som är registrerad inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Vimmerby kommun.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.