Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Ändrad användning och fasadändring

Du behöver bygglov för att börja använda hela eller delar av en byggnad eller lokal till något annat väsentligt ändamål än det som den huvudsakligen används som. Det kan till exempel handla om att en del av bostadshuset ska användas som handel. Det kan också röra sig om att du ska ändra ett förråd till att bli en gäststuga.

Vilka handlingar behöver jag lämna in?

För att få beslut om bygglov för ändrad användning behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500, där aktuell byggnad är markerad
 • Fasadritningar, skala 1:100, både före och efter ändringen (om ändringen påverkar fasaderna)
 • Planritningar, skala 1:100, både före och efter ändringen

För att få startbesked för ändrad användning behöver du lämna in:

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Förslag till kontrollplan
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Redovisning av ventilationens kapacitet och eventuella åtgärder
 • Redovisning av vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand

För att få beslut om bygglov och startbesked för fasadändring behöver du lämna in:

 • Ansökan om bygglov
 • Situationsplan, skala 1:500, där aktuell byggnad är markerad
 • Fasadritningar befintligt utseende, skala 1:100
 • Fasadritningar nytt utseende, skala 1:100
 • Konstruktionsritningar, skala 1:50 (om åtgärden berör bärande konstruktion)
 • Förslag till kontrollplan
 • Redovisning av vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar för att vi ska kunna avgöra ärendet. Det beror på ärendets omfattning.

Viktigt att tänka på

Det är viktigt att alla handlingar är:

 • Underskrivna
 • Fackmannamässigt utförda
 • Skalenliga och måttsatta med mått till gränserna och närstående byggnader

Det är också viktigt att handlingarna tydligt redovisar vad som är nytt och vad som är befintligt.

Hur ansöker jag om bygglov?

Fyll i blanketten ”Ansökan om lov och anmälan” och skicka den sedan till miljö- och byggnadsförvaltningenen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om bygglov. Avgiften tas ut med stöd av taxan för ärenden enligt plan- och bygglagen, strandskyddsdispens och tillstånd för brandfarlig vara.