Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Beredskapsplaner

Med beredskap menas att kommunen ska kunna klara allvarliga händelser och andra störningar i både fred och ofred. Vi ska därför vara organisatoriskt och personellt förberedda för att kunna hantera händelser som kan leda till snabba försämringar i samhällets funktionsförmåga.

En extraordinär händelse inträffar helt plötsligt och då ställs vi plötsligt inför en akut händelse. Kommunen måste då agera omedelbart för att mildra konsekvenserna för liv, egendom och miljö.

Därför måste vår beredskap och förmåga att hantera krissituationer byggas underifrån. Varje förvaltning ska upprätta en beredskapsplan där man ska se till att den verksamhet som förvaltningen bedriver i normalläge också kan bedrivas vid svåra påfrestningar, stora olyckor eller vid höjd beredskap. Målet är att kommunens verksamhet ska kunna bedrivas under så normala former som möjligt och med hänsyn till människor med behov av stöd.

Syftet med beredskapsplanen

Att ha en beredskapsplan innebär att vi har utrett och säkerställt behovet av personal, materiel, lokaler och andra resurser inför en extraordinär händelse. I planen ingår en beskrivning av både normalorganisationen och beredskapsorganisationen. I planen ska det även finnas en beskrivning av ansvar/uppgifter, funktioner, ordinarie lokal, eventuell reservlokal och olika checklistor.

Kommunen ska kartlägga eventuella risker och inför varje mandatperiod ska varje nämnd fastställa planer på hur kommunen ska hantera olika former av extra ordinära händelser som kan inträffa. Vi ska även arbeta fram handlingsprogram för skydd mot olyckor.