Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Om något går fel......

Samhället ska ge ett bra stöd till personer som behöver insatser från socialtjänsten. Vi är skyldiga att utveckla och säkra vår kvalitet. Exempel på hur detta görs är våra anmälningsskyldigheter, att vi rapporterar avvikelser och att vi tar hand om synpunkter och klagomål.

Rapportera avvikelser

Alla medarbetare har ett ansvar att rapportera avvikelser som inträffar på arbetsplatsen. En avvikelser är en händelse som avviker från normal rutin och som medfört eller som hade kunnat medföra något oönskat. Några exempel:

 • Behov som inte tillgodoses - brukare inte får den hjälp personen har beslut om.
 • En arbetskamrat kränker brukare occh har ett dåligt bemötande.
 • Stöld från brukare.
 • Trygghetslarm som går sönder.
 • Datasystem som inte fungerar.
 • Läkemedelsavvikelser, t.ex. att brukaren inte ges den medicin vi ska hjälpa personen med eller om brukaren får fel dos.
 • Fall - brukaren ramlar och slår sig eller hade kunnat slå sig.
 • Medicinsk tekniska produkter som lift, rullstol eller rollator fungerar inte som de ska.

Rapporterna skrivs i Lifecare. Du får lära dig hur det går till på din arbetsplats.

Rapporterna används till att ta reda på och och åtgärda orsaker till avvikelser och utvärdera deras effekt. Vi sammanställer också och återkopplar erfarenheterna till arbetsplatserna.

Synpunkter och klagomål

Brukare, klienter, patienter, anhöriga eller andra medborgare har rätt att lämna synpunkter och klagomål. Att ta synpunkter och klagomål på allvar är ett sätt att utveckla vår verksamhet.

Om du får till dig en muntlig synpunkt eller ett klagomål så hjälp personen att skriva ner det som framförs eller ta emot det muntligt och skriv sedan själv ned det som sagts. Den som klagar kan vara anonym, nackdelen är att han/hon då inte kan få svar på vilka åtgärder som sker. Lämna synpunkten/klagomålet till din chef. Chefen utreder händelsen, åtgärdar bristerna och pratar med arbetsgruppen om det är något ni kan göra på annat sätt.

Kvalitetssamordnare får en kopia på klagomålet och utredningen. Alla synpunkter och klagomål redovisas och analyseras av socialförvaltningens ledning. Socialnämnden får också del av en sammanställning och analys varje år.

Råd till dig som tar emot synpunkter/klagomål:
- lyssna, avbryt inte
- ställ följdfrågor
- undvik försvar och bortförklaringar
- berätta hur synpunkten/klagomålet hanteras.

Blankett som den som vill föra fram en synpunkt eller ett klagomål kan använda (eller du det är du om du skriver ned det personen sagt) Word, 227 kB.

Skyldighet att rapportera enligt Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen inom vård och omsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Det kan handla om fysiska missförhållanden eller dåligt bemötande. Även risk för missförhållanden måste rapporteras.

Bakgrunden till namnet Lex Sarah är att undersköterskan Sarah Wägnert 1997 upptäckte och anmälde vanvård på äldreboendet hon arbetade på.

Exempel på när man ska anmäla enligt Lex Sarah är t.ex:

 • Fysiska övergrepp
 • Psykiska övergrepp
 • Sexuella övergrepp
 • Brister i bemötande
 • Brister i omsorgen
 • Stölder

Rapportera i första hand till din chef. Ledningen ska snarast avhjälpa, undanröja och utreda det rapporterade. Titta på den film som passar bäst för ditt arbete.

Lex Sarah inom Stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning - LSS


Äldreomsorg

Lex Maria

Det finns en bestämmelse inom hälso- och sjukvården som liknar Lex Sarah. Det heter Lex Maria och handlar om händelser som inneburit en vårdskada och/eller som hade kunnat innebära en vårdskada.

En vårdskada innebär lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om lämpliga åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvård.

Anmälan om att barn far illa

Anställda inom socialförvaltnmingen är enligt socialtjänstlagen skyldiga att egenast anmäla till socialtjänsten om man får kännedom om eller misstänker att barn eller ungdomar far illa. I Vimmerby kommun lämnas anmälan till socialsekreterare eller
ansvarig chef på socialförvaltningen, i första hand personal på barn- och familjeenheten.
Om du behöver stöd, prata med din chef.

Lex Maja - en möjlighet att anmäla vanvård av djur

Medarbetare inom socialtjänsten har möjlighet att lämna uppgifter till länsstyrelsen eller polisen om de märker att ett djur utsätts för vanvård, misshandel, uppenbart visar symptom på sjukdom eller är allvarligt skadat. Men grunden är att djurskyddsproblem ska lösas på frivillig väg. Det innebär att vi alltid ska försöka komma fram till en lösning i samförstånd med brukaren först. När dessa möjligheter är uttömda eller inte har gett resultat kan det bli aktuellt att bryta sekretessen. Prata med din chef om du upptäcker djurskyddsproblem hos brukare.