Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Mitt uppdrag - lagar som gäller i arbetet

Det arbete vi utför inom vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning styrs av lagar.

Socialtjänstlagen - SoL

Socialtjänstlagen är grunden för socialförvaltningens verksamhet. Den gäller till exempel när vi ger stöd och omsorg till äldre personer, familjer, personer med svår ekonomisk situation eller personer med missbruk. Den gäller också för personer med funktionsnedsättning, även om en del personer med stora funktionsnedsättningar istället har stöd enligt LSS.

Exempel:
Margareta som är 85 år och har svårt att röra sig och får hjälp från hemtjänsten enligt SoL med städning, att få hem matportioner (matdistribution), inköp och med sin duschning.

I socialtjänstlagen står att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det betyder bland annat att vi som, arbetar inom äldreomsorgen:

 • ska ge äldre personer ett gott bemötande.
 • ska bry oss om och respektera var och ens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande och delaktighet.
 • ska göra ett arbete som är av god kvalitet.
 • ska bidra till att personen känner trygghet och meningsfullhet. 

Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad (vård- och omsorgsboende kallas det i Vimmerby). Äldre personer ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet ska ges.

Vi kan inte tvinga personen att ta emot hjälp enligt socialtjänstlagen. Lagen bygger på att personen själv ska vilja ha stöd och hjälp.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

LSS är en rättighetslag för personer som har stora funktionsnedsättningar.

Lagen gäller för:

 • Personer med utvecklingsstörning , autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer som har ett stort och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller som fått en hjärnskada i vuxen ålder på grund av t.ex. en olycka eller en sjukdom.
 • Personer med andra stora och varaktiga funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Det krävs att personen ska ha mycket stora svårigheter att klara sin vardag.

Om du ska arbeta på en gruppbostad, som personlig assistent eller på en daglig verksamhet så är det arbeten som sker utifrån bestämmelserna i LSS. Lagen innehåller tio olika insatser. 

Mer om LSS

Hälso- och sjukvårdslagen - HSL

I HSL sägs att hälso- och sjukvård är åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Även sjuktransporter och omhändertagandet av avlidna ingår. Den som har störst behov ska ges företräde till hälso- och sjukvården.

Exempel:
Om du överlämnar medicin på delegation till en person som inte kan sköta sin medicinering själv så utför du hälso- och sjukvård.

Hälso- och sjukvården ska:

 • vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose patientens
  behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet
 • vara lätt tillgänglig
 • bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
 • främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.

Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för god vård ska kunna ges.

HSL ställer också krav på kvaliteten i verksamheten.