Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Vilken lagstiftning gäller idag?

Hedersrelaterat våld och förtryck regleras i flera nationella och internationella lagstiftningar. Flera av dessa har även skärps under de senaste åren.

I brottsbalken finns flera bestämmelser som kan bli aktuella vid hedersrelaterade brott:
mord, misshandel, olaga hot, grov kvinnofridskränkning, sexualbrott, människohandel och hatbrott.

Det finns också särskild lagstiftning om äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa. I detta ingår att utsätta någon för en äktenskapsliknande förbindelse genom tvång eller utnyttjande. Lagstiftningen gäller också vid försök, förberedelse och stämpling. Även om gärningen inte är kriminaliserad i det land där det utförs är det brottsligt och kan leda till åtal i Sverige.

I Sverige finns även en lag om förbud mot könsstympning av kvinnor. Lagen omfattar alla typer av icke medicinska ingrepp på de kvinnliga könsorganen. Även försök, förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja och/eller förhindra brott är straffbelagt. Även här gäller att om gärningen inte är kriminaliserad i det land där det utförs så är det brottsligt och kan leda till åtal i Sverige.

I Föräldrabalken står att vårdnadshavare ska, i takt med barnets stigande ålder och utveckling, ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

Det finns även regleraringar i socialtjänstlagen samt FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (Kvinnokonventionen) och FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).