Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Lyckad satsning för att förbättra flerspråkiga elevers lärande

Camilla Kronstrand, Monia Sundberg och Petronella Grindestam Ek

Tillsammans med Skolverket har kommunen under de senaste läsåren genomfört en satsning för att förbättra förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande. Satsningen har slagit väl ut.

–Syftet har varit att öka likvärdigheten i mottagande och utbildning för våra nyanlända och flerspråkiga, berättar Marie Lindqvist, samordnare.

Projektet involverar alla verksamheter, från förskola till vuxenutbildning, och den största insatsen i projektet kallas SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Ett 50-tal medarbetare på kommunens skolor och förskolor har utbildats i SKUA via Linnéuniversitetet. Dessa personer har under våren fungerat som handledare och lett kollegialt lärande på de olika enheterna. Målet har varit att alla pedagoger ska få verktyg för att kunna stötta och ge bästa förutsättningarna för alla barns lärande.

–SKUA är ett arbetssätt som inte bara gynnar våra flerspråkiga, utan alla elever, säger Marie Lindqvist.

Marie Lindqvist

Marie Lindqvist, samordnare för projektet

Använder språket

Att arbeta språk- och kunskapsutvecklande innebär bland annat att läraren planerar, förbereder, strukturerar, synliggör, stöttar och följer upp barns och elevers språkanvändning.

Genom att ha stort fokus på språkliga aktiviteter och rika möjligheter till att använda språket gynnas alla barn och elevers språk- och kunskapsutveckling. Men det är särskilt betydelsefullt för flerspråkiga barn och elever.

Inom SKUA är också det interkulturella förhållningssättet viktigt – att pedagogerna ser värdet i olika kulturer och är öppna för den mångfald av språk och kulturer som eleverna representerar.

Kompetensutveckling för studiehandledare

Genom projektet har även kommunens studiehandledare, som stöttar och hjälper nyanlända att komma igång språkligt i de olika ämnena, fått mycket kompetensutveckling.

–Studiehandledarna har stärkts i sin roll och känner sig mycket säkrare i sina uppdrag. Man har också börjat hitta fler samverkansformer mellan studiehandledare och lärare, vilket är jättebra, säger Marie Lindqvist.

Projektet sker inom ramen för Skolverkets riktade insatser kring nyanländas och flerspråkiga barn och elevers lärande och samarbetet sträcker sig fram till och med december 2023.

Röster om SKUA

SKUA

Camilla Kronstrand, Monia Sundberg och Petronella Grindestam Ek

Camilla Kronstrand, Vimarskolan

– Det här är ett arbetssätt vi använder i alla ämnen. Vi kan se att vi når ut med det till alla, och att det faktiskt stärker alla elever.

Monia Sundberg, Vimarskolan

– Med hjälp av det här arbetssättet har vi kunnat höja kvaliteten på undervisningen. Jag ser redan en stor förändring hos mina elever i hur de använder språket. De har till exempel börjat “tala” matematik – vi kan diskutera både strategier och vägen till olika lösningar av problem tillsammans. Vi får ut mycket av våra gemensamma diskussioner.

Petronella Grindestam Ek, Vimarskolan

– Vi har fått många nya idéer och infallsvinklar genom det kollegiala lärandet. Något vi börjat jobba mycket med i klassrummet är “huret”. Vi synliggör till exempel begrepp genom att använda bildstöd, visa med kroppen eller använda ansiktsuttryck. Vi börjar från tidig ålder introducera olika begrepp i texterna.

Solbritt Jonasson

Solbritt Jonasson

Solbritt Jonasson, Vimmerby Lärcenter
– Vi har många elever som behöver stöttning i språket. Innan har vi ofta tänkt “svenska, svenska, svenska". Men för att kunna förstå faktainnehåll kan det faktiskt vara bättre att först få sitta i sin egen språkgrupp, och prata om det på sitt eget språk, för att sedan diskutera det på svenska. Vi har också försökt begränsa tiden vi lärare pratar samtidigt som elevernas taltid har ökat. Det här har upplevts och utvärderats på ett mycket positivt sätt!

Helené Arvidsson Smith

Helené Arvidsson Smith

Helené Arvidsson Smith, Astrid Lindgrens skola
–Det har varit spännande att jobba mer med transspråkande, alltså att använda elevernas flerspråkighet som en resurs i undervisningen och låta dem använda alla sina språk som en resurs i lärandet. Det är ett förhållningssätt vi inte är så vana vid, men det har fallit väl ut. Vi använder det också när vi skickar hem läxor, så att alla föräldrar kan vara engagerade.