Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Satsning för att förbättra nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Barn- och utbildningsnämnden genomför tillsammans med Skolverket en satsning för att förbättra förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande. Projektet riktar sig till alla verksamheter, från förskola till vuxenutbildning. Syftet är att öka likvärdigheten i mottagande och utbildning för att på sikt öka elevernas måluppfyllelse.

Med hjälp av processledare från Skolverket har enheterna kartlagt och analyserat nuläget och tillsammans har man sedan tagit fram ett antal utvecklingsområden och insatser.

Just nu har den största insatsen startat upp. I samarbete med Linnéuniversitetet utbildas 48 handledare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Dessa kommer sedan leda kollegialt lärande på enheterna så att alla medarbetare kan utvecklas inom detta arbetssätt.

Under våren genomförs även utbildning i traumamedveten omsorg tillsammans med Rädda barnen.

Peter Karlsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, ser samarbetet som en viktig pusselbit för att nå målet att alla elever ska bli behöriga till gymnasiet.

- Från politiken är vi väldigt glada att ha blivit utvalda av Skolverket och fått möjlighet att genomföra den här satsningen, säger Peter. Insatserna kommer att förbättra förutsättningarna för alla elever att lyckas i skolan.

Inom projektet arbetar också olika grupper med att förbättra planer och rutiner, samt att utveckla organisation och förutsättningar kring studiehandledning och undervisning i svenska som andraspråk. Det har även anställts ytterligare en IKT-pedagog för att stötta förskola och vuxenutbildning i användningen av språkutvecklande verktyg.

Marie Lindqvist, samordnare kring nyanländas och flerspråkiga barn och elevers lärande, ser att satsningen är efterlängtad.

- I min roll som samordnare har jag sedan tidigare stöttat mindre insatser för att öka likvärdigheten, säger Marie. Genom de riktade insatserna har vi nu en möjlighet att göra stora framsteg i kommunen, speciellt då många av åtgärderna kommer vara till nytta för alla barn och elever. Extra spännande är satsningen kring SKUA som precis startat upp, eftersom den involverar alla verksamheter, från förskola till vuxenutbildning.

Projektet sker inom ramen för Skolverkets riktade insatser kring nyanländas och flerspråkiga barn och elevers lärande. Satsningen bygger på ett erbjudande från Skolverket där Vimmerby kommun blivit utvalda utifrån kommunens socioekonomiska faktorer, andel barn och elever med annat modersmål än svenska samt andel nyanlända barn och elever.

Samarbetet sträcker sig fram till och med december 2023 och Vimmerby kommun har beviljats 4,5 miljoner kronor från Skolverket för att kunna genomföra insatserna.