Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Särskolan

Särskolan är en egen skolform för barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Vuxna personer med utvecklingsstörning kan studera inom särvux.

För barn och ungdomar som inte bedöms nå upp till grundskolans och gymnasieskolans kunskapsmål på grund av en utvecklingsstörning finns grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Utbildningen ska ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan. Vuxna personer med utvecklingsstörning kan studera inom särvux.

Olika former av särskola

Särskolan består av obligatorisk särskola som är en motsvarighet till grundskola och frivillig särskola som motsvarar gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Den obligatoriska särskolan består av grundsärskolan och träningsskolan. Utbildningen är nioårig för barn och ungdomar mellan 7 och 16 år, med möjlighet till ett tioende år. En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev.

Efter obligatorisk särskola kan eleverna fortsätta till den fyraåriga gymnasiesärskolan.
Vuxna personer med utvecklingsstörning kan studera inom särvux.

Mottagande i grundsärskola

Innan en elev kan börja i grundsärskolan ska hemkommunen göra en utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.

Beslut om plats i grundsärskolan fattas av barn- och utbildningschefen på delegation av barn- och utbildningsnämnden.

En utredning kan visa att ett barn inte har rätt till särskola. Om barnet inte erbjuds särskola trots att vårdnadshavarna önskar det kan de överklaga beslutet till Skolväsendets överklagandenämnd.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: