Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Utvecklingssamtal, IUP

Minst en gång varje termin ska elev och vårdnadshavare tillsammans med läraren ha ett utvecklingssamtal. Elever som inte får betyg får en skriftlig individuell utvecklingsplan en gång per läsår.

Utvecklingssamtal

En gång per termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Utvecklingssamtalet ska handla om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.

I förskolan och förskoleklass erbjuds utvecklingssamtal en gång om året och är till för att stödja barnets utveckling.

Individuell utvecklingsplan

I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering som beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: