Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Likabehandling

Barn och elever ska känna sig trygga och säkra i förskolan och skolan. Det är en förutsättning för att lära och utvecklas. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller mobbad.

Förskolorna och skolorna ska arbeta för barns och elevers lika rättigheter. Alla som jobbar i förskolan och skolan som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, har en skyldighet att anmäla det till förskolechef eller rektor.

Anmälan till huvudman

När det kommer till en förskolechefs eller rektors kännedom att ett barn eller en elev upplever sig utsatt för kränkande behandling av elev eller personal på skolan, ska förskolechef eller rektor anmäla det till huvudman.

Likabehandlingsplan

Alla förskolor och skolor ska varje år upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt skollagen.Förskolor och skolor ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Likabehandlingsplanen ska beskriva hur arbetet ser ut för att främja likabehandling, förebygga och förhindra kränkningar, diskriminering och trakasserier. Planen ska tas fram i samarbete med barn och elever och ska informeras till alla föräldrar. I planen finns beskrivet hur förskolan/skolan arbetar när någon blivit kränkt eller kränker andra, om åtgärder, uppföljning och utvärdering.

Var hittar jag likabehandlingsplanerna?

Likabehandlingsplanerna finns att läsa på varje enskild förskolas och skolas
webbplats.

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar.

Diskriminering

Med diskriminering menas att en person blir missgynnad och/eller sämre behandlad på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Trakasserier

Kränkande behandling som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Handlingar som kränker en persons värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara direkta eller komma med brev, mejl, sociala medier. Kränkande behandling kan vara nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara återkommande.

Mobbing

Ett vardagligt uttryck för upprepade kränkningar.

Anmäla kränkningar

Elever, barn eller föräldrar ska först prata med läraren och rektorn på sin skola eller personalen och förskolechefen på förskolan.

Om skolan eller förskolan inte tar kränkningen på allvar, utreder och vidtar åtgärder kan en elev eller en förälder göra en anmälan till Barn- och elevombudet eller till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad: 2020-08-10