Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Läsårstider, lov och ledighet

Här hittar du information om läsårstider, lovdagar och studiedagar samt information och regler om frånvaro och ledighet utöver ordinarie lov.

Vårterminen 2022

11 januari - 17 juni

Lovdagar/studiedagar

Studiedagar: 11 januari, 17-18 mars
Sportlov: Vecka 8 (21-25 februari)
Påsklov: Vecka 16 (19-22 april)
Lovdag: 27 maj

Ändringar av påsklovet 2022

En miss har skett i planeringen av påsklovet vårterminen 2022. Påsklovet infaller vecka 16, desamma som övriga skolor i Kalmar län. Den tidigare planeringen om påsklov vecka 15 gäller alltså inte.

Höstterminen 2022

22 augusti - 22 december

Lovdagar/studiedagar

Studiedagar: 19-20 september
Höstlov: Vecka 44 (31 oktober - 4 november)

Vårterminen 2023

9 januari - 16 juni

Lovdagar/studiedagar

Studiedagar: 9 januari, 17 mars, 20 mars
Sportlov: Vecka 8 (20-24 februari)
Påsklov: Vecka 15 (11-14 april)
Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Läsårstider Vimmerby Lärcenter

Kursstart hösten 2021

Vimmerby Lärcenter öppnar igen den 16 augusti.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i våra salar och andra lokaler. Vi håller avstånd till varandra.

Svenska för invandrare - sfi

Sfi öppnar för undervisning på plats den 16 augusti 2021.

Sommarstängt veckorna 29-31.

Ledighet och ledighetsansökan

Barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleven ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Kommunen ska se till att eleven fullgör sin skolgång, vilket först och främst innebär att eleven går till skolan och deltar i utbildningen.Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. En elev kan få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform ska elev som är antagen till ett program delta i undervisningen, om inte eleven har giltiga skäl för ledighet.

Kortare ledighet under läsåret

I Vimmerby kommun får mentor/klassföreståndare besluta om ledighet högst 3 dagar under ett läsår.

Ledighet över 10 dagar sammanlagt under läsåret

Om det finns speciella skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre tid än 10 dagar.

Eleven och vårdnadshavaren har en skyldighet att själva ta reda på vilken undervisning eleven går miste om och själva ansvara för att eleven tar igen det som den missat.

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.

Ansökan om ledighet

Ledighet i grundskolan och grundsärskolan ansöks genom e-tjänsten skola24.

Ansökan om ledighet i gymnasieskolan görs på blankett som finns att hämta i vår e-tjänst.

Uppmärksamma frånvaro

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska skolverksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.
Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag .

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Huvudmannen ansvarar för att skolenheten och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro.

För de obligatoriska skolformerna har vi tagit fram en handlingsplan för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro.

På Skolverkets webbplats finns mer information om frånvaro i skolan.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: