Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Läsårstider, lov och ledighet

Här hittar du information om läsårstider, lovdagar och studiedagar samt information och regler om frånvaro och ledighet utöver ordinarie lov.

Skolstart höstterminen 2022

Måndag 22 augusti

Vimarskolan F-6 och grundsärskolan, klockan 08:15, samling på skolgården hos respektive klassföreståndare
Vimarskolan åk 7-9, klockan 08:15 i Idrottshallen

Astrid Lindgrens skola förskoleklass, kl. 08:15, samling på Gullvivan
Astrid Lindgrens skola åk 1-6, kl. 08:15, samling på skolgården
Astrid Lindgrens skola åk 7-9, kl. 08:15, AL-skolans idrottshall

Storebro skola, klockan 08:00

Brännebro skola, klockan 08:00

Södra Vi skola, klockan 08:30

Djursdala skola, klockan 08:00

Tuna skola, klockan 08:00

Frödinge skola, klockan 08:00

Vimmerby gymnasium

Måndag 22 augusti
Åk 1

Klockan 08.30 samling i matsalen för: el- och energiprogrammet (EE), fordon- och transportprogrammet (FT), försäljning- och serviceprogrammet (FS), restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), vård- och omsorgsprogrammet (VO), introduktionsprogrammen (IMA, IMS, IMY, IMV).

Klockan 09:30 samling i matsalen för: naturvetenskapsprogrammet (NA), samhällsvetenskapsprogrammet (SA) och teknikprogrammet (TE).

Tisdag 23 augusti
Åk 2 och 3
Samtliga elever i åk 2 och 3 börjar klockan 08.15 i hemklassrum som anvisas i entrén.

Vuxenutbildningen

Många av kurserna startar den 22 augusti. Mer information finns på Vimmerby Lärcenters webbplats.

Vårterminen 2022

11 januari - 17 juni

Lovdagar/studiedagar

Studiedagar: 11 januari, 17-18 mars
Sportlov: Vecka 8 (21-25 februari)
Påsklov: Vecka 16 (19-22 april)
Lovdag: 27 maj

Höstterminen 2022

22 augusti - 22 december

Lovdagar/studiedagar

Studiedagar: 19-20 september
Höstlov: Vecka 44 (31 oktober - 4 november)

Vårterminen 2023

9 januari - 16 juni

Lovdagar/studiedagar

Studiedagar: 9 januari, 17 mars, 20 mars
Sportlov: Vecka 8 (20-24 februari)
Påsklov: Vecka 15 (11-14 april)
Lovdagar: 19 maj, 5 juni

Läsårstider Vimmerby Lärcenter

Våren 2022
2022-01-10 - 2022-05-27

Hösten 2022
2022-08-15 - 2022-12-30

Observera att många kurser har andra start- och slutdatum än ovan.

Svenska för invandrare - sfi

Sfi har kontinuerlig antagning.

Kontakta Vimmerby Lärcenter för mer information.

Ledighet och ledighetsansökan

Barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleven ska delta i skolans verksamhet och inte har automatisk rätt till ledighet utöver loven. Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Kommunen ska se till att eleven fullgör sin skolgång, vilket först och främst innebär att eleven går till skolan och deltar i utbildningen.Vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan.

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om det. En elev kan få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

Även om gymnasieskolan är en frivillig skolform ska elev som är antagen till ett program delta i undervisningen, om inte eleven har giltiga skäl för ledighet.

Kortare ledighet under läsåret

I Vimmerby kommun får mentor/klassföreståndare besluta om ledighet högst 3 dagar under ett läsår.

Ledighet över 10 dagar sammanlagt under läsåret

Om det finns speciella skäl får längre ledighet beviljas. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre tid än 10 dagar.

Eleven och vårdnadshavaren har en skyldighet att själva ta reda på vilken undervisning eleven går miste om och själva ansvara för att eleven tar igen det som den missat.

Ledighet vid nationella prov

Det finns inga särskilda regler kring ledighet vid nationella prov. Utgångspunkten är att eleverna ska delta i de nationella proven vid det ordinarie provtillfället. Skolans rektor behöver ta hänsyn till tidpunkten för de nationella proven när han eller hon beslutar om ledighet för en elev.

Ansökan om ledighet

Ledighet i grundskolan och grundsärskolan ansöks genom e-tjänsten skola24.

Ansökan om ledighet i gymnasieskolan görs på blankett som finns att hämta i vår e-tjänst.

Uppmärksamma frånvaro

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska skolverksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.
Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag .

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Huvudmannen ansvarar för att skolenheten och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro.

För de obligatoriska skolformerna har vi tagit fram en handlingsplan för att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro.

På Skolverkets webbplats finns mer information om frånvaro i skolan.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: