Val av skola, anvisad plats

Hemkommunen, det vill säga den kommun där man är bosatt, ska ordna utbildning för alla som enligt skollagen har rätt att gå i grundskolan.

Kommunen beslutar varje år hur de geografiska upptagningsområdena ser ut och gör utifrån dessa en grundplacering av alla elever som ska börja förskoleklass. Vårdnadshavaren har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte bara i den kommundel där eleven bor.

Att välja skola

Det är kommunen som avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när den placerar en elev vid en viss skolenhet. Men vårdnadshavarens önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Kommunen får även gå emot vårdnadshavarens önskemål om det skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero

Skolskjuts

Elever i kommunal grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till skolan och tillbaka, om det behövs utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter. Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall. Har du frågor kring skolskjuts i Vimmerby kommun kan du kontakta samhällsbyggnadsavdelningen via tfn 0492 - 76 90 00.

Närhetsprincipen

Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-28