Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Elevinflytande

Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar.

Ett barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, det står i Barnkonventionen och i skollagen.

Genom elevrådet får eleverna möjlighet till att påverka sin skolsituation. Det som tas upp på elevrådsmötena kan vara undervisning och miljön på skolan. Det är eleverna själva som bestämmer vad som skall lyftas upp.

Varje klass har regelbundet klassråd där eleverna diskuterar frågor kring deras miljö och undervisning. På Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan finns det också elevråd där alla klasser i åk 7-9 är representerade. Vimmerby gymnasium har också ett elevråd.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: