Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Riktlinjer för plats i förskola och pedagogisk omsorg

Allmänt om förskola

Förskola vänder sig till barn i åldern 1-5 år och verksamheten styrs av Läroplan för förskolan, Lpfö98 (reviderad 2016) och skollagen (Skollag 2010:800). Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Skollagen säger att:

 • Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet (8 kap 2 §).
 • Barn ska fr.o.m. ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap 5 §).
 • Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska fr.o.m. ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan (8 kap 6 §).
 • Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola (8 kap 7 §).

Allmänt om pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds, i enskild regi i Vimmerby kommun, och vänder sig till barn i åldern 1-5 år.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Förskolans läroplan, Lpfö98 (reviderad 2016) är vägledande för pedagogisk omsorg.

Skollagen säger att:

 • Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamhetens ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande (25 kap 2 §).

Allmän förskola (gäller ej för pedagogisk omsorg)

Allmän förskola vänder sig till barn i åldern 3-5 år. Från och med 1 september det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till en avgiftsfri plats i förskolan, så kallad allmän förskola och omfattar minst 525 avgiftsfria timmar per år. Verksamheten startar i september och pågår till och med dag för skolans läsårsavslut. Barn som har allmän förskola är lediga på jul-, sport-, påsk- och sommarlov. Har barnet mer placeringstid än 15 timmar per vecka gäller rabatterad avgift enligt fastställd taxa.

Allmän förskola erbjuds 5 timmar per dag 3 dagar i veckan.

Öppettider

Verksamheternas öppettider är måndag – fredag 06.00 – 18.30.

Ansökan om plats

Plats söks, via e-tjänst, fyra månader före önskat datum för placering.

Turordning

 1. Barn i behov av särkilt stöd.
 2. Om det finns fler sökande än det finns plats på en förskola gäller i första hand syskonförtur och i andra hand ansökningsdatum.
 3. Omplacering mellan enheter på samma ort sker i första hand vid höstterminens start. Vid omplacering mellan olika orter gäller ködatum.

Placering

Inkomstanmälan och schema ska lämnas senast innan inskolning avslutas. Då vårdnadshavare tackar ja eller nej till erbjuden plats görs det via e-tjänst.

Önskas omplacering till annan förskola/pedagogisk omsorg än det som erbjudits görs en ny ansökan i e-tjänsten för ansökan av plats.

Om inkomstuppgift ej inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen uttages högsta avgift.

Placeringstid

Föräldrars arbetstid/studietid inklusive tid för hämtning och lämning ligger till grund för barnets placeringstid. Alla barn har rätt till en genomsnittlig vistelsetid om 15 timmar per vecka.

För studier gäller att heltidsstudier = 40 tim per vecka plus tid för hämtning och lämning.

Förekommer skiftarbete för föräldrar överenskommes mellan föräldrar och rektor vilken placeringstid barnet kan behöva utifrån den sovtid föräldern behöver. Restid och 8 timmars sömn är utgångspunkten för bedömning av placeringstiden för barnet/barnen.

Varaktig förändring av vistelsetid anmäls via e-tjänst. Tillfällig förändring av vistelsetid anmäls direkt till förskolan/pedagogisk omsorg.

Inskolning

Inskolningstidens längd och upplägg kan variera och görs upp i överenskommelse mellan vårdnadshavare och verksamhetens personal. Avgift uttages under inskolningsperioden.

För barnets bästa är inskolning under jullov samt under sommarveckorna, då få ordinarie personal är i tjänst och verksamheter är sammanslagna, inte att rekommendera.

Förskolorna i kommunen tillhandahåller inga fria blöjor (2008-09-24, BUN § 81).

Barn i behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn. Platsen är avgiftsfri 15 tim/vecka. Rabatterad avgift gäller vid behov av placering mer än 15 tim/vecka.

Barn som deltar i verksamhet utanför förskola/
pedagogisk omsorg

Om ett barn, som är inskrivet i förskola/pedagogisk omsorg i Vimmerby kommun, regelbundet deltar i verksamhet utanför förskolan/pedagogiska omsorgen (ex. idrottsförening, kyrklig verksamhet, hobbyaktivitet m.m.) kan barnet inte samtidigt ha placering på förskolan/pedagogisk omsorg. Personalen kan inte ansvara för barnet då det befinner sig i annan verksamhet. För barn som deltar i annan verksamhet är det förälders ansvar att hämta och lämna sitt barn till aktiviteterna. Avvikelser i placeringstid meddelas skriftligt.

Barn vars förälder är föräldralediga för vård av annat barn

Barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn enligt föräldraledighetslagen har rätt att ha det/de äldre syskonen kvar på förskolan 15 timmar per vecka. Dessa timmar erbjuds 5 timmar per dag 3 dagar i veckan. Syskonförtur gäller till den förskola där äldre syskon har sin placering.

Barn placerade enligt denna regel är lediga 4 veckor under sommaren.

Barn vars föräldrar är arbetssökande

Barn vars föräldrar är arbetssökande har rätt till placering i förskola 15 timmar per vecka. Dessa timmar erbjuds 5 timmar per dag 3 dagar i veckan. Barnet/barnen har rätt till utökning av vistelsetiden när behov uppstår.

Barn placerade enligt denna regel är lediga 4 veckor under sommaren.

Semester

Generellt gäller att vid semester, lov, kompledighet etcetera för vårdnadshavare får barnet inte vistas i förskolan/pedagogiska omsorgen.

För tiden 1/9 – 15/12 och 15/1 till och med 31/5 medges att barnet vistas 3 dagar på förskolan/pedagogiska omsorgen. Placeringstiden för vistelsen överenskommes mellan förälder och verksamheten. Möjligheten gäller 3 dagar per placering.

Semesterstängning

Förskolorna i kommunal regi stänger tre veckor under sommaren. Under dessa veckor har Lundens öppet och tar då emot barn från andra förskolor. Stängningsveckornas förläggning meddelas senast 1 mars varje år.

Utvecklingsdagar

Varje förskola har stängt fyra dagar per år utan att avgiften reduceras. Personalen ges då möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Du som har behov av förskola för ditt/dina barn under utvecklingsdagarna anmäler det till respektive rektor.

Sjuka barn

Sjuka barn kan inte tas emot i verksamheten. Barnets allmäntillstånd avgör – barnet ska orka vara med i aktiviteterna inklusive flera timmars utevistelse.

Vid förälders och syskons sjukdom

Vid förälders och syskons sjukdom, utom när det gäller diarré och/eller kräkningar, får barnet utnyttja sin plats enligt avtalad vistelsetid.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad och räknas från den dag uppsägningen mottagits via e-tjänst.

Avstängning från plats

Kommunen har rätt att säga upp platsen om 1 månadsräkning är obetald trots påminnelse. Beslut om avstängning meddelas platsinnehavaren.

Barn som omfattas av allmän förskola och barn som är placerade enligt skollag
8 kap 7 § är alltid garanterade plats 15 timmar per vecka.

Avsteg från riktlinjer

Eventuella avsteg utifrån gällande riktlinjer för enskilt barn beslutas av rektor efter prövning utifrån Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa.

Tillämpningsregler till taxa

Avgiftens grundprinciper

Avgift

 • tas ut 12 månader per år
 • fastställs utifrån antalet barn som är inskrivna i förskola, pedagogisk omsorg och/eller fritidshem samt på bruttoinkomst
 • är oberoende av vistelsetid

Barn i behov av särskilt stöd

För barn med placering i förskola enligt skollag 2010:800 kap 7 § är platsen avgiftsfri 15 tim/vecka. Rabatterad avgift gäller vid behov av placering mer än 15 tim/vecka. Särskilt beslut av rektor krävs.

Avgiftspliktiga personer

Ensamstående, gifta eller sammanboende samt familjehemsföräldrar är avgiftspliktiga.

Betalningsansvar

Vårdnadshavare är betalningsansvarig och har ansvar för att vara uppgiftslämnare. Lämnade inkomstuppgifter kontrolleras vid behov hos skattemyndigheten. Förändring av avgift ska lämnas så snart förändring skett. Felaktigt uppgiven inkomst eller underlåtenhet att lämna uppgifter om förändring medför att rätt avgift fastställs retroaktivt. Om inkomstuppgifter inte lämnas fastställs avgiften enligt högsta taxa. Förälder/vårdnadshavare har skyldighet att kontrollera att rätt avgift betalas så att efterdebiteringar undviks. För barn placerade i familjehem blir familjehemsföräldrarna platsinnehavare.

Avgiftsgrundande inkomst

Avgiften fastställs utifrån platsinnehavarens/-nas årsbruttoinkomst/12. Med bruttoinkomst menas inkomst före skatt och här ingår löneförmåner och naturaförmåner samt samtliga beskattningsbara bidrag och ersättningar.

 • Sjukpenning (brutto)
 • Föräldrapenning (brutto)
 • Utbildningsbidrag (brutto)
 • Arbetslöshetsersättning (brutto)
 • Kontant arbetsmarknadsstöd (brutto)
 • Vårdbidrag för funktionshindrat barn (arvodesdelen)
 • Livränta
 • Sjukbidrag
 • Arvode för vård av barn i familjehem
 • Familjebidrag i form av familjepenning/dagpenning
 • Pension (inte barnpension)
 • Skattepliktiga naturaförmåner

Följande räknas inte som avgiftsgrundande:

 • Allmänt barnbidrag
 • Studiemedel
 • Underhållsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Handikappersättningar
 • Omkostnadsdel för familjehemsersättning

För vårdnadshavare som är egenföretagare och saknar löneinkomst i vedertagen bemärkelse och då uppgifter inte kan styrkas eller anses orimligt låga, räknas som avgiftsgrundade inkomst det högsta belopp som anmälts i

 • Inkomstanmälan till nämnd
 • Lämnade uppgifter till skattemyndigheten
 • Genomsnittlig lön för anställd i företagets bransch

Avgift vid delad placering

Hushållets gemensamma inkomst där barnets dygnsvila sker, är avgiftsgrundande oberoende av vem barnets föräldrar sammanbor med. Maxtaxan gäller för varje barn. Vid delad placering fördelas avgiften procentuellt efter vårdnadshavares hushålls inkomster. Inkomsttaket från och med 1 januari 2023 är 54 830 kronor per månad.

Avgiftsberäkning

Avgift för barn placerade i förskola eller pedagogisk omsorg för åldersgruppen 1-5 år:

 • Barn nr 1: 3 % av inkomsten – dock högst 1 645 kronor per månad
 • Barn nr 2: 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem eller pedagogisk omsorg för åldersgruppen 6-12 år:

 • Barn nr 1: 2 % av inkomsten – dock högst 1 097 kronor per månad
 • Barn nr 2: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor per månad
 • Barn nr 3: 1 % av inkomsten – dock högst 548 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

Avgift för barn som omfattas av allmän förskola och har tillgång till förskola utöver allmän förskola och avgift för barn i behov av särskilt stöd utöver den avgiftsfria delen:

 • Barn nr 1: 2,1 % av inkomsten – dock högst 1 151 kronor per månad
 • Barn nr 2: 1,4 % av inkomsten – dock högst 768 kronor per månad
 • Barn nr 3: 0,7 % av inkomsten – dock högst 384 kronor per månad
 • Barn nr 4: Ingen avgift

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnet räknas som första barn. Förskolebarn eller skolbarn som inte är placerade i verksamheten påverkar inte avgiftssättningen. Överflyttning till annan avgiftsnivå sker då relevanta förändringar inträffat såsom ändrad inkomst eller från och med 1 september det år då barnet fyller 3 år oavsett födelsedatum.

Placeringstid

Placeringstiden för barnet är den tid föräldrarna är i behov av omsorg på grund av arbetstid, studietid, restid, tid för dygnsvila samt eventuellt ytterligare faktorer som i det enskilda fallet kan anses angelägna. De som inte har fastlagda arbetstider, ex vikarier eller timanställda, kan abonnera på ett bestämt antal timmar att utnyttja per månad och lägger då in ett grundschema via e-tjänst. Faktiskt schema lämnas direkt till förskolan/fritidshemmet. Tillfälligt byte enstaka dagar eller timmar inom kontrakterad vistelsetid kan göras efter överenskommelse mellan förälder och personal. Tid som barnet varit borta på grund av sjukdom, helgdagar, semester eller annan ledighet kan inte bytas mot annan tid.

Vid förändring av vistelsetid ska nytt placeringsschema upprättas. Tidsbegränsat placeringsschema kan upprättas om start- och slutdatum anges.

Debitering, betalning, krav och avstängning

Föräldraavgiften debiteras 12 månader per år från och med det datum som inskolning påbörjas till och med det datum då uppsägningstiden går ut. Från och med 1 januari 2020 skickas föräldraavgiften ut en månad i efterskott för att få mer korrekta uppgifter och för att minskat antalet rättningar av fakturor.

Förfallodatum är alltid den sista vardagen/bankdagen månaden som fakturan skickas. Vid debitering del av månad är avgiften per dag 1/30 av månadsbeloppet. Avgift debiteras oberoende av faktisk närvarotid. I händelse av att avgift trots krav inte betalas, avstängs barnet/barnen från verksamheten i fråga. Betalningsföreläggande och utmätning fullföljes oberoende av avstängningsbeslut. Barn som omfattas av allmän förskola och barn som är placerade enligt skollag 8 kap 7 § är alltid garanterade plats 15 timmar per vecka.

Avgiftskontroll

Vimmerby kommun strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Därför genomför vi årligen en avgiftskontroll. Den som har betalat för mycket får pengar tillbaka och den som har betalat för lite får en särskild räkning att betala.

Kontrollen genomförs varje år sedan 2017 för att säkerställa att alla betalar rätt avgift, vilket är viktigt ur rättvisesynpunkt. Avgiftskontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.
Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift vårdnadshavare har lämnat och som är registrerad inom förskola och fritidshem i Vimmerby kommun.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande, så att avgiften för hushållet blir rätt. Taxan för förskola och fritidshem grundas på hushållets totala inkomst, oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Den 21 juni 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden om att genomföra årlig retroaktiv avgiftskontroll.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: