Välkommen till förskolan i Vimmerby kommun

I kommunen finns det 14 kommunala och 2 fristående förskolor. Det erbjuds också pedagogisk omsorg i Lilla Sverigebyn.

Förskolan är en skolform som ska lägga grunden för lärandet som fortsätter resten av livet och ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen för förskolan. Rektor ansvarar för förskolans verksamhet.

Förskolans uppdrag

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Läroplan för förskolan 98). Det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande formar arbetet i förskolan.

Plats i förskolan

Förskolan är till för barn mellan 1-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar eller om barnet är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sverige.

Allmän förskola

Från och med 1 september det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till en avgiftsfri plats i förskolan, så kallad allmän förskola och omfattar minst 525 avgiftsfria timmar per år. Allmän förskola erbjuds tre timmar per dag fem dagar i veckan. Allmän förskola följer skolans läsår och lov.

Öppettider i förskolan

Förskolorna i Vimmerby kommun har öppet måndag till fredag mellan kl 06.00-18.30

Barn med särskilda behov

Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn.

Kan ett barn ha två förskoleplatser?

I Vimmerby kommun är det inte möjligt att gå växelvis i två olika kommuners förskolor för barn som växelvis bor hos sina föräldrar i två olika kommuner.

Utvecklingsdagar (stängningsdagar)

Förskoleverksamheten har stängt fyra dagar per år utan att avgiften reduceras. Personalen ges då möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Du som behöver plats i förskola/fritidshem för ditt/dina barn under stängningsdagen meddelar det i så god tid som möjligt till respektive förskolechef/rektor. Verksamheten för barnen som behöver plats under stängningsdagar kan t.ex. förläggas på annan förskola/fritidshem eller lösas med kända vikarier.

Utvecklingsdagar i förskolan hösten 2019

Snövit 19 augusti och 12 november, Rumskulla 2 september och 12 november, Skogsbacken 3 september och 12 november, Kotten 3 september och 12 november Mosippan 4 september, och 12 november, Lilla Lunden 10 september och 12 november, Norrängen 11 september och 12 november, Stenshult 23 september och 12 november.  

Sommarstängd förskola och fritidshem

Förskolorna i Vimmerby kommun stänger veckorna 29, 30 och 31. För de som behöver barnomsorg dessa veckor kommer Lundens förskola vara öppen.

Fritidshemmen i Vimmerby kommun stänger veckorna 29, 30 och 31. Astrid Lindgrens skolas och Vimarskolans fritidshem har öppet alla veckor under sommaren.

Barn boende i Djursdala, Södra Vi, Rumskulla och Gullringen erbjuds fritids på Astrid Lindgrens skolas fritidshem och barn boende i Storebro, Tuna och Frödinge erbjuds fritids på Vimarskolans fritidshem.

Giftfri förskola

Barn- och utbildningsnämnden har antagit riktlinjer för en giftfri förskola (2019-04-24).
Länk till riktlinjen finns under Mer information.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Eva Johansson

Verksamhetschef förskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 80
E-post: eva.m.johansson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-09-04