Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Välkommen till förskolan i Vimmerby kommun

I kommunen finns det 13 kommunala och 2 fristående förskolor. Det erbjuds också pedagogisk omsorg hos Lilla Sverigebyn och Soludden.

Förskolan är en skolform som ska lägga grunden för lärandet som fortsätter resten av livet och ska erbjuda en god pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan styrs av skollagen och läroplanen för förskolan. Rektor ansvarar för förskolans verksamhet.

Förskolans uppdrag

Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmet ska barnets utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas (Läroplan för förskolan 98). Det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande formar arbetet i förskolan.

Plats i förskolan

Förskolan är till för barn mellan 1-5 år vars föräldrar arbetar eller studerar eller om barnet är i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Barn som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sverige.

Allmän förskola

Från och med 1 september det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till en avgiftsfri plats i förskolan, så kallad allmän förskola och omfattar minst 525 avgiftsfria timmar per år. Allmän förskola erbjuds tre timmar per dag fem dagar i veckan. Allmän förskola följer skolans läsår och lov.

Öppettider i förskolan

Förskolorna i Vimmerby kommun har öppet måndag till fredag mellan kl 06.00-18.30

Barn med särskilda behov

Barn som av psykiska, fysiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Förtur till plats i förskola gäller för dessa barn.

Kan ett barn ha två förskoleplatser?

I Vimmerby kommun är det inte möjligt att gå växelvis i två olika kommuners förskolor för barn som växelvis bor hos sina föräldrar i två olika kommuner.

Förskola i annan kommun

Om du som vårdnadshavare önskar förskoleplats i en annan kommuns kommunala förskola eller fristående förskola än Vimmerby, får du själv kontakta den kommun som du önskar. Den kommunen avgör om det finns plats och om de kan ta emot ditt barn.

När den mottagande kommunen eller den fristående förskolan har intygat en plats, behöver du fylla i blanketten Ansökan och godkännande om förskoleplats i annan kommun. Blanketten ska skrivas under av dig som vårdnadshavare. Skicka blanketten till Vimmerby kommun som måste göra en överenskommelse med den mottagande kommunen.

Blanketten finns i vår e-tjänst utbildning och barnomsorg.

Utvecklingsdagar (stängningsdagar)

Förskoleverksamheten har stängt fyra dagar per år utan att avgiften reduceras. Personalen ges då möjlighet att arbeta med uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet.

Du som behöver plats i förskola/fritidshem för ditt/dina barn under stängningsdagen meddelar det i så god tid som möjligt till respektive förskolechef/rektor. Verksamheten för barnen som behöver plats under stängningsdagar kan t.ex. förläggas på annan förskola/fritidshem eller lösas med kända vikarier.

Utvecklingsdagar i förskolan hösten 2021

Backsippan 24 augusti och 22 november, Björkkullen 6 september och 24 november, Katthult 14 september och 30 november, Lunden 1 september och 22 november, Lilla Lunden 8 september och 16 november, Mosippan 13 september och 22 november, Kotten 14 september och 24 november, Junibacken 14 september och 17 november, Stenshult 20 september och 15 november, Norrängen 22 september och 17 november, Rumskulla 20 september och 1 december, Skogsbacken 14 september och 15 november, Snövit 22 september och 24 november.

Sommarstängd förskola och fritidshem

Förskolorna i Vimmerby kommun stänger veckorna 29, 30 och 31. För de som behöver barnomsorg dessa veckor kommer Lundens förskola vara öppen.

Fritidshemmen i Vimmerby kommun stänger veckorna 29, 30 och 31. Astrid Lindgrens skolas och Vimarskolans fritidshem har öppet alla veckor under sommaren.

Barn boende i Djursdala, Södra Vi, Rumskulla och Gullringen erbjuds fritids på Astrid Lindgrens skolas fritidshem och barn boende i Storebro, Tuna och Frödinge erbjuds fritids på Vimarskolans fritidshem.

Giftfri förskola

Barn- och utbildningsnämnden har antagit Riktlinjer för giftfri förskola (2019-04-24).

  • Våra pedagoger erbjuds kompetensutveckling kring giftfri förskola.
  • I samband med egenkontroll och allergirond används även checklista för giftfri förskola. Vi använder checklistorna som finns på kemikaliekoll.
  • När möbler, sov- madrasser, äldre vagnar tas bort, ersätts de av material med giftfri märkning.
  • Leksaker för inom- och utomhusbruk samt förbrukningsmaterial byts ut eftersom och ersätts av material med giftfri märkning. 
  • Vi tar inte emot begagnade leksaker, möler, gardiner. 
  • Vi rensar bort "icke-leksaker", exempelvis elektronik, tangentbord, telefoner, halsband, handväskor, glasögon. 
  • Vi gör barnen delaktiga i vad vi gör och varför. 
  • Vid nybyggnad och renovering av föskolor framför vi vikten av att bygga hålbart. 
  • Vi framför vikten av att en handlingsplan för giftfri förskola tas fram.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: barn.utbildningsforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 91 Vimmerby

Eva Johansson

Verksamhetschef förskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 80
E-post: eva.m.johansson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: