Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Skolsköterska och skolläkare

Varje skola har tillgång till en skolsköterska och vid behov en skolläkare. Det är skolsköterskorna och skolläkaren som utför de medicinska insatserna.

Barn och elever erbjuds hälsobesök, hälsosamtal, rådgivning, vaccinering och enklare sjukvård.

Skolsköterskor och skolläkare arbetar utifrån skollagen, hälso- och sjukvårdslagen och har tystnadsplikt.

Hälsobesök

Alla elever i grundskolan och grundsärskolan erbjuds minst tre hälsobesök och i gymnasiet minst ett hälsobesök. Besöken innefattar hälsokontroller. Utöver det ska eleven erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsande hälsokontroller. I hälsobesöket ingår också hälsosamtal där eleven med eller utan vårdnadshavare får samtala om sin hälsa och skolsituation.

Vaccinationer

Skolhälsovården ansvarar för att erbjuda vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet. Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavaren informeras och ge ett gemensamt samtycke. Om vårdnadshavarna inte är överens får barnet inte vaccineras.

Nationellt vaccinationsregister

Alla vaccinationer registreras i det nationella vaccinationsregistret (NVR).

Efter samtycke från vårdnadshavare har EMI möjlighet att kontrollera tidigare vaccinationer som givits till barnet via nationell patientöversikt.

Nationell patientöversikt (NPÖ)

Nationell patientöversikt är en webbtjänst som möjliggör för behörig vårdpersonal att, med patientens samtycke, ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare.

EMI i Vimmerby är anslutna till NPÖ. Med vårdnadshavares samtycke har EMI möjlighet att ta del av journalinformation som har registrerats hos Regionen, till exempel barnhälsovården.

Arbetsplatsförlagt lärande eller praktik (APL)

Huvudmannen för skolan och arbetsgivaren ansvarar gemensamt för elevens arbetsmiljö. Det gäller t.ex. vaccinationer som behövs för elever som ska genomgå vårdutbildning.

Boka tid till skolläkaren

Tid till skolläkaren kan bokas efter överrenskommelse med skolsköterska.

Boka tid till skolsköterska

Besök till skolsköterska bokas i förväg genom e-post eller telefon.

Skolsköterskor

Astrid Lindgrens skola förskoleklass-åk 4, Södra Vi skola, Djursdala skola
Pia Nilzén

Astrid Lindgrens skola åk 5-9 och Rumskulla skola, Brännebro skola
Caroline Peterson

Vimarskolan förskoleklass-åk 2, Storebro skola
Sara Salmonsson

Vimarskolan åk 3-6, grundsärskolan, Frödinge skola, Tuna skola
Charlotte Andersson Lilliehorn

Vimarskolan åk 3-9
Ing-Marie Lagergren

Vimmerby Gymnasium
Johanna Bergh

Kontakt

Pia Nilzén

Skolsköterska
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 53
E-post: pia.nilzen@utb.vimmerby.se

Caroline Peterson

Skolsköterska
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 39
E-post: caroline.peterson@utb.vimmerby.se

Sara Salmonsson

Skolsköterska

Storebro skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 78
E-post: sara.salmonsson@utb.vimmerby.se

Charlotte Andersson Lilliehorn

Skolsköterska
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 78
E-post: charlotte.andersson.lilliehorn@utb.vimmerby.se

Ing-Marie Lagergren

Verksamhetschef elevhälsan/Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 80
E-post: ingmarie.lagergren@utb.vimmerby.se

Johanna Berg

Skolsköterska
Vimmerby gymnasium, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 62
E-post: johanna.berg@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: