Barn- och elevhälsans medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Eleverna ska erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Vid behov får eleverna anlita elevhälsans medicinska
insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Hälsobesök

Alla elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas minst tre
hälsobesök och i gymnasiet minst ett hälsobesök. Besöken innefattar
hälsokontroller. Utöver det ska eleven erbjudas syn- och hörselundersökning och
andra begränsade hälsokontroller. I hälsobesöket ingår också hälsosamtal där
eleven med eller utan vårdnadshavare får samtala om sin hälsa och
skolsituation.

Vaccinationer

Skolhälsovården ansvarar för att erbjuda vaccinationer som ingår i det
allmänna vaccinationsprogrammet till elever från årskurs ett.

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge ett
gemensamt samtycke. Om vårdnadshavarna inte är överens får barnet inte
vaccineras.
Kompetenskrav för att ordinera vaccinationer ska skolsköterskan ha genomgått
en specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

APL (arbetsplatsförlagt lärande och praktik)

Huvudmannen för skolan och arbetsgivaren ansvarar gemensamt för elevens
arbetsmiljö. Det gäller t.ex. vaccinationer som behövs för elever som ska
genomgå vårdutbildning (tbc, hepatit, influensa, rubella och mässling).

Kontakt

Pia Ehrnlund Bengtsson

Verksamhetschef grundskola/särskola och elevhälsan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 23
E-post: pia.ehrnlund.bengtsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-12-30