Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barn- och elevhälsans medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser utförs av skolsköterska och skolläkare. Eleverna ska erbjudas hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Vid behov får eleverna anlita elevhälsans medicinska insatser för enklare sjukvårdsinsatser.

Hälsobesök

Alla elever i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas minst tre hälsobesök och i gymnasiet minst ett hälsobesök. Besöken innefattar hälsokontroller. Utöver det ska eleven erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller. I hälsobesöket ingår också hälsosamtal där eleven med eller utan vårdnadshavare får samtala om sin hälsa och skolsituation.

Hälsokontroller

Förskoleklass
Erbjuds en hälsoundersökning då skolsköterskan väger, mäter och gör syn- och hörselprov. Hälsosamtal med barn och föräldrar tillsammans. Vid behov erbjuds tid till skolläkare. En skolhälsovårdsjournal upprättas som följer eleven genom hela skoltiden.

Årskurs 2
Erbjuds en tillväxtkontroll och ett kortare hälsosamtal. Erbjuds en vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4
Erbjuds hälsobesök då det ingår kontroll av längd och vikt. En ryggkontroll görs för att upptäcka ev. förekomst av skolios (sned rygg). Hälsosamtal med eleven om kost, motion, sömn och trivsel och kamratrelationer.

Årskurs 5
Erbjuds en vaccinering mot HPV (Humant papillomvirus, som kan orsaka bl.a. livmoderhalscancer). Information om detta vaccin ges av skolsköterska på föräldramöte.

Årskurs 6
Erbjuds tillväxtkontroll av längd, vikt, rygg och ett mindre hälsosamtal med fokus hur eleven känner inför att börja högstadiet.

Årskurs 7 eller 8
Erbjuds ett hälsobesök där det ingår tillväxtkontroll av längd, vikt och rygg. Hälsosamtal med eleven om kost, motion, sömn, skärmtid, hygien och samtal om alkohol, narkotika, tobak och samlevnad. Också om trivsel och kamratrelationer. 
Erbjuds en vaccination mot stelkramp, difteri, kikhosta.

Gymnasiet år 1 
Hälsosamtal utifrån hälsoblankett.

Vaccinationer

Skolhälsovården ansvarar för att erbjuda vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet.

Innan ett barn vaccineras måste vårdnadshavarna informeras och ge ett gemensamt samtycke. Om vårdnadshavarna inte är överens får barnet inte vaccineras.
Kompetenskrav för att ordinera vaccinationer ska skolsköterskan ha genomgått
en specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Om det svenska vaccinationsprogrammet finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats.

APL (arbetsplatsförlagt lärande och praktik)

Huvudmannen för skolan och arbetsgivaren ansvarar gemensamt för elevens
arbetsmiljö. Det gäller t.ex. vaccinationer som behövs för elever som ska
genomgå vårdutbildning (tbc, hepatit, influensa, rubella och mässling).

Kontakt

Ing-Marie Lagergren

Verksamhetschef elevhälsan/Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska
Vimarskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 91 80
E-post: ingmarie.lagergren@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: