Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Grundskolan årskurs 4-6

Årskurs 5 Drama

Kulturskolan ger, enligt kulturgarantin, alla elever i årskurs 5 dramalektioner á 60 minuter vid minst tio tillfällen under en termin. Huvudmålen med lektionerna är att ge eleverna tillfälle:

  • att med hjälp av koncentrations och värdegrundsövningar skapa ett tryggt och positivt
  • arbetsklimat
  • att utveckla och undersöka sitt kroppsspråk och sin röst.
  • att kommunicera och uttrycka känslor på andra sätt än enbart med ord.
  • att stärka sitt mod och stimulera sin fantasi med hjälp av improvisations och samarbetsövningar.

Lektioner kan mycket väl vara integrerade med schemalagda skolämnen efter önskemål. Tanken med dramalektionerna är inte att ersätta befintliga kursplaner eller lärare. Huvudläraren för klassen eller det integrerade ämnet förväntas närvara vid dramalektionerna när inget annat är överenskommet. Vid varje terminsstart diskuterar dramaläraren med berörda lärare angående upplägg och önskemål inför starten utifrån den aktuella klassens behov. Det är önskvärt att lärarna själva deltar i övningarna under ett antal lektioner, för att sedan ha möjlighet att följa upp arbetet från dramalektionerna.

För drama behöver vi en lokal med fri golvyta med mycket gott om plats att röra sig på.

Vid varje terminslut skickas utvärderingsblanketter ut till elever och lärare samt en utvärdering från aktuell kulturpedagog.

Årskurs 6 Skolbio

Samtliga elever i år 6 i kommunen har en hel temadag varje höst med grund i FN:s Barnkonvention. Våra Barnpiloter leder dagen, först på bion och sedan i Kulturskolans hus med olika övningar från FN:s Barnkonvention.

Skolbion visar alltid en film med ett innehåll som engagerar och inspirerar till tankar, diskussioner och arbete i barnrättsfrågor.

Sidan senaste uppdaterad: 2018-03-02