Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Om du inte är nöjd med din vård, omsorg och hjälp

En person som är missnöjd med socialtjänstens insatser eller sina hälso- och sjukvårdsinsatser har rätt att framföra sina synpunkter och anmäla klagomål.

Klaga och lämna synpunkter

Om du har klagomål eller synpunkter på hur dina insatser eller din hälso- och sjukvård utförs vill vi att vi får del av detta. Det ger oss en möjlighet att förbättra oss.

Om du inte är nöjd med de svar du får från oss kan du gå vidare och kontakta IVO eller Patientnämnden .

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Tycker du att det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter, i insatser enligt LSS eller inom hälso- och sjukvården? Då kan du höra av dig till IVO.

Överklaga socialtjänstens beslut

Reglerna om överklagan genom förvaltningsbesvär är samma oavsett om din ansökan prövats enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, två lagar som socialtjänsten ofta fattar beslut med stöd av. Även flera andra lagar inom socialtjänsten har samma regler om överklagan.

Beslut om hälso- och sjukvård kan inte överklagas på samma sätt.

Det finns även möjlighet att överklaga enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning.

Prata med din handläggare om du vill veta mer om vad som gäller i just ditt ärende.

Kontakt

Anna Kindström

Kvalitetssamordnare
Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 39
E-post: anna.kindstrom@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: