Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Hälso- och sjukvård i kommunen - ansvarsfördelning mellan Vimmerby kommun och Region Kalmar län

Socialförvaltningen kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Huvudregeln är att du som har behov av hälso- och sjukvård i första hand kontaktar din hälsocentral. Det är alltid regionen som ansvarar för läkarinsatser.

Kommunens ansvar

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård om du:

  • bor inom boendeformen vård- och omsorgsboende eller har en korttidsplats utifrån beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)
  • bor inom boendeformen bostad med särskild service, en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
  • har dagverksamhet SoL eller daglig verksamhet LSS
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av habilitering och/eller rehabilitering.
  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet i form av hembesök/hemsjukvård utifrån en gemensam bedömning av region Kalmar län och kommunen.

Hur får man hemsjukvård?

Hemsjukvården vänder sig till dig som har ett varaktigt behov av sjukvård i det egna hemmet. Behov av hemsjukvård uppmärksammas av regionen. Inskrivning i hemsjukvården sker genom samordnad vårdplanering (SIP), tillsammans med dig och/eller närstående. Hemsjukvård finns att tillgå i hela kommunen dygnet runt.

Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal.

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Hembesök

Kommunens sjuksköterska utför även enstaka hembesök på uppdrag av regionen.

Avgifter

För till exempel intyg och hembesök av sjuksköterska tar Vimmerby kommun ut en avgift.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: