Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Information med anledning av coronavirus och sjukdomen covid-19

Vimmerby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har ett nära samarbete med svenska myndigheter och andra aktörer både lokalt, regionalt och nationellt.

Nedan finner du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Anpassning av smittskyddsåtgärder från den 1 juni 2021

Tisdag 1 juni gjordes vissa justeringar av smittskyddsåtgärder för bland annat kultur- och idrottsevenemang. Det inleder Folkhälsomyndighetens anpassningsplan i tre nivåer, som planeras i sommar och höst.

I planen sker anpassningar av smittskyddsåtgärder för individer och verksamheter inom ramen för tre anpassningsnivåer där nivå 3 innebär den högsta graden av smittspridning och nivå 1 den lägsta. Planen trädde i kraft den 1 juni 2021.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om vilka anpassningar i smittskyddsåtgärder som gäller från 1 juni, och hur planen för övriga nivåer ser ut.

Förbud och rekommendationer – detta gäller just nu

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du en sammanställning av de förbud och rekommendationer som gäller just nu med anledning av coronapandemin.

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Förbud och rekommendationer som gäller just nu, webbplats Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en tabell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som visar antal deltagare som får delta i ett arrangemang och vistas i olika typer av lokaler kopplat till vilken reglering bestämmelsen lyder under.

Förbud vid trängsel

Med stöd av pandemilagen har regeringen beslutat om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Förutsättningarna för att utfärda förbudet är att det ska finnas en påtaglig risk för trängsel på platsen. Ett förbud får dock inte innebära ett hinder mot att förflytta sig inom riket eller innebära obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska också ges möjlighet att yttra sig över kommunens förslag innan förbud utfärdas.

kommunfullmäktiges sammanträde den 6 april Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beslutades att delegera rätten att utfärda förbudet till kommunens krisledningsnämnd

Med anledning av covid-19 har vi samlat relevant information som stöd i arbetet mot psykisk hälsa. Nedan finner du råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov.

Allmänna råd och tips

På 1177 vårdguiden finns en samlingssida med råd och tips till dig som mår dåligt.

1177 Vårdguidens tips om psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn 0-12 år

Alla barn är individer, de påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan eller fritidsaktiviteter, eller att inte få träffa kompisarna. Det är viktigt att ge barnen trygghet, uppmärksamhet och att lyssna närvarande när barnet vill prata.

Råd och länkar för barn upp till 12 år Länk till annan webbplats.

Ungdomar 12-25 år

Här finns resurser och information som både föräldrar och ungdomar kan ha nytta av. Ungdomar behöver en trygg grund i hemmet och i sin egen familj, men har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra ungdomar, eller med någon vuxen utanför familjen.

Råd och länkar för ungdomar 12-25 år Länk till annan webbplats.

Vuxna

Den som är vuxen behöver ta ansvar för sin egen återhämtning och hälsa, förutom att behöva hantera oro och osäkerhet i familjen, på arbetsplatsen, bland vänner, släktingar och grannar. Som vuxen kan man uppleva att det är svårt att räcka till, och glömma den egna hälsan. Här finns råd och länkar anpassade för vuxna.

Råd och länkar för vuxna i arbetsför ålder Länk till annan webbplats.

Äldre

Många äldre är utsatta för större hälsorisker för närvarande, liksom deras jämnåriga släktingar och vänner. Ofta saknas den gemenskap som en arbetsplats kan ge, och under rådande omständigheter finns det stora begränsningar för det sociala umgänget. Äldre löper större risk att bli isolerade. Här finns information och resurser som är anpassade för äldre och deras anhöriga.

Råd och länkar för äldre Länk till annan webbplats.

Generella råd och information från myndigheter

Folkhälsomyndigheten: Om du känner oro för det nya coronaviruset Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se: Om du känner dig orolig på grund av coronaviruset Länk till annan webbplats.

1177: Råd och stöd på chatt, mejl och telefon Länk till annan webbplats.

En del av Vimmerby kommuns verksamheter har ändrade öppettider eller ändrat serviceutbud på grund av pandemin.

Kultur- och fritidsverksamheter

Under Uppleva och göra finns information om Fabriken, Biblioteket, Vimmerby Mötesplatser, Kulturskolan och Stadsmuseet Näkterglanens respektive verksamhet.

Idrottsanläggningar

Information om kommunens idrottsanläggningar finns i fliken Information till föreningar längre ner på sidan.

Dagverksamhet/Träffpunkter för äldre

Samtliga träffpunkter/dagverksamheter för äldre håller stängt sedan våren 2020.

Företagsbesök

Inplanerade företagsbesök kommer inte att genomföras fysiskt utan istället erbjuds digitala alternativ. Kommunens näringslivsenhet finns tillgänglig via telefon, videomöten och mejl.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Det går inte att boka ett personligt möte med byggnadsinspektör via Bookings. Däremot är du välkommen att boka ett telefonmöte.

Miljö- och byggnadsnämndens lagstadgade verksamhet fortsätter. Ordinarie tillsynsbesök förbokas. Vid tillsyn följer vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Besök i kommunens verksamheter

För att minimera smittspridningen ber vi att ni i första hand kontaktar Vimmerby kommuns verksamheter via telefon eller e-post. Detta gäller även Stadshuset med kommunens centrala reception.

Information till föreningar

Från 1 juni får barn, ungdomar och vuxna träna både inomhus och utomhus i föreningsdriven, organiserad form.

Idrottsverksamheten ska fortfarande följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt pandemilagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information till föreningar om vad som gäller vid matcher, cuper och tävlingar.

Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att riskbedömningar bör göras när en förening ordnar cuper, matcher eller tävlingar. Detta gäller i synnerhet när arrangerande förening tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

Observera att begränsningsförordningen (pandemilagen) fortfarande gäller avseende exempelvis omklädningsrum, domarrum, tävlingssekretariat, mötes- och samlingsrum. Det innebär att maxantalet i dessa lokaltyper är begränsat efter 10 m2 per person. Detta är synnerligen viktigt om man som förening planerar att genomföra matcher eller tävlingar.

Detta beslut grundar sig i tidigare fattat ordförandebeslut från Vimmerby kommuns krisledningsnämnd, där Vimmerby kommun beslutat att följa de regionala och nationella rekommendationer som Regeringen, FHM eller Region Kalmar utfärdat.

Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns riktad information till idrottsföreningar.

Läger och cuper sommaren 2021

Från och med den 1 juni kan lägerverksamheter och cuper för barn och unga genomföras, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. Läger och cuper bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna åka hem om någon deltagare får sjukdomssymtom.

Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om läger och cuper.

Vimmerby kommun står för öppenhet och transparens. I relation till allmänheten samt medias bevakning vill vi verka för en god insyn och vara behjälpliga med information så långt det är möjlig. I hanteringen av rådande pandemi finns dock vissa begränsningar för vilken information som kan lämnas ut gällande personal och verksamhet vid eventuell smitta som uppstår inom den kommunala organisationen.

  • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om barns, elevers, brukares, patienters eller personals hälsa eller andra känsliga uppgifter. Smittade eller misstänkt smittade omfattas av sekretess.

  • Vimmerby kommun gör bedömningen att patientsekretessen endast kan bevaras om information inte lämnas gällande bekräftade fall av covid-19. Kommunen får heller inte kännedom om eventuellt smittade eller misstänkt smittade från Region Kalmar län, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

  • Vimmerby kommun lämnar inte ut uppgifter om vilken sjukdom personal har vid sjukfrånvaro, detta gäller även vid bekräftad covid-19 hos personal på till exempel ett särskilt boende eller en skola. Personal som är sjuk eller uppvisar symtom är inte i tjänst. Därmed minimeras risken för smittspridning i kommunens verksamheter.

  • Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet sker det utifrån Region Kalmar läns rutiner och riktlinjer. De personer som är i behov av information kontaktas. Den som inte bedöms varit utsatt för smitta får därmed inte information.

Vaccination mot covid-19

Region Kalmar är ansvarig för vaccination mot covid-19 i Kalmar län.

På 1177.se finns information om vaccinering för dig som privatperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information om vaccinering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på olika språk om vaccination i Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bra att veta om vaccination - affisch från Folkhälsomyndigheten 2021 Pdf, 533.5 kB. (Pdf, 533.5 kB)

Vimmerby kommun bistår Region Kalmar i arbetet med vaccinering av bland annat personer som bor på särskilda boenden för äldre. Kommunens medarbetare inom vård och omsorg erbjuds vaccin via Företagshälsovården. I vilken takt vaccinationen kan göras är beroende på tilldelningen av vaccin. Övriga medarbetare i Vimmerby kommun kommer att erbjudas vaccin via sin hälsocentral enligt den nationella prioriteringsordningen.

Provtagning

I Kalmar län erbjuds PCR-test som visar om du har en pågående infektion vid provtagningstillfället. Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa med symtom så som hosta, feber, andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, diarré eller smak- och luktbortfall.

Information om provtagning i Vimmerby kommun finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning för utländska besökare

Alla frågor rörande provtagning hänvisas till Region Kalmar, kontaktuppgifter finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare uppmanade Folkhälsomyndigheten dig som är 70 år och äldre att begränsa dina kontakter med andra människor så långt det går. Den särskilda rekommen­dationen gäller inte längre, utan du omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla.

Du kan läsa mer om vad som gäller för personer som är 70 år eller äldre på Folkhälsomyndighetens webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hjälp att handla

Du kan få hjälp att handla och få varorna hemkörda. Genom hemsändningsbidraget som utökats en period under pandemin kan du få hjälp av livsmedelsbutiker att handla och få varorna hemkörda. Du hittar mer information i länken nedan.

Hjälp att handla

Är du orolig eller tänker mycket på Corona? Det är i så fall inte så konstigt. Även om du inte är sjuk eller känner någon som är sjuk så påverkar coronapandemin oss alla.

En sak som är viktig att tänka på, det skrivs mycket om covid-19 till exempel i sociala medier som inte är sant och som kan skapa oro och rädsla. Det är viktigt att inte sprida information vidare som inte är sann, det kan försvåra arbetet att minska spridningen av covid-19. På Folkhälsomyndigheten och regeringens hemsida finns aktuell information om covid-19 samlad och vad som görs för att minska spridningen.

Vi har samlat länkar till information som är speciellt framtagen för dig som är under 18 år.

Länkar till information för barn och unga om covid-19:

Bris Länk till annan webbplats.

Rädda barnen Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Affischer mot coronaviruset Länk till annan webbplats.

Regeringen Länk till annan webbplats.

Tillgänglig information för personer med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats.

1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vad som gäller när någon i hushållet blivit smittat samt hur barn och ungdomar som kan ha blivit utsatta för smitta ska agera.

Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av coronaviruset hänvisas till myndigheternas rekommendationer.

Har du frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Covid-19 – 1177 Vårdguidens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer Länk till annan webbplats.

Besök hos riskgrupp

Även om den person du ska besöka är vaccinerad kan personen fortfarande få lindrigare form av covid -19 och också bära smitta vidare till andra. Det finns dessutom både boende och personal som inte är vaccinerade än.

Tillsammans behöver vi - både boende, besökare och personal - fortsätta agera för att skydda alla boende och personal.

Besöken behöver därför ske på ett säkert sätt. Vår önskan är att du ringer personal och kommer överens om en tid för ditt besök. Personal möter upp dig vid entrén. Där hjälper vi dig med skyddsutrustning. Det säkraste är besök utomhus. I andra hand sker besöken i våra besöksrum på de boende som har besöksrum. Vi vädjar om att besök i din närståendes lägenhet endast sker i undantagsfall. För att kunna hålla avstånd inomhus bör endast två personer besöka den närstående vid samma tillfälle.

Besök på kortidsenhet

Även om den person du ska besöka är vaccinerad behöver alla - både boende, besökare och personal - fortsätta agera för att skydda andra boende och personal som inte är vaccinerade än.

På korttidsenheten är det en hög frekvens av in- och utflytt. Det innebär en ökad risk för smittspridning och vi hänvisar därför i första hand till iordningsställda besöksrum. Vår önskan är att du ringer personal och kommer överens om en tid för ditt besök. Personal möter upp dig vid entrén.

För att undvika trängsel bör endast två personer besöka sin närstående vid samma tillfälle.

Tänk på att:

  • stanna hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
  • ha god handhygien
  • hosta och nysa i armvecket
  • håll avstånd till andra boende och personal
  • håll avstånd i samband med besök
  • använd den skyddsutrustning som vi erbjuder

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns de ansvariga myndigheternas information om coronaviruset.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läkemedelsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. information om godkända vaccin

Nyheter om Coronavirus

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-76 90 98
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: