Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Senast ändrad:

Vision för Vimmerby – nu på remiss

Hand som håller en liten växande planta

Nu finns ett färdigt utkast till Vision för Vimmerby. Som kommuninvånare kan du ta del av materialet, tycka till och påverka innehållet. Skicka dina synpunkter till kommun@vimmerby.se senast den 30 november.

Den 4 december 2018 beslutade kommunstyrelsen att arbetet med en vision för Vimmerby kommun skulle inledas.

Arbetet med visionen har sedan dess pågått periodvis. Men sedan senvåren 2021 har arbetet med att formulera en Vision för Vimmerby återupptagits med den tydliga ambitionen att visionen ska kunna beslutas av ett enigt kommunfullmäktige före årets slut.

Demokratiberedningen har beslutat att skicka ut utkastet på bred remiss för att sedan ta samtliga inkomna synpunkter i beaktande vid utformningen av det slutliga förslaget till Vision för Vimmerby.

Demokratiberedningen vill att ett förslag till vision ska uteslutande handla om det önskvärda tillståndet i samhället och för dem som i framtiden lever, verkar i och besöker Vimmerby kommuns geografiska område. Visionen ska fånga ”det goda livets” grundläggande dimensioner och skapa bilder av ett tilltalande, attraktivt och hållbart tillstånd som upplevs som inspirerande och värt att alltid sträva efter.

Vision för Vimmerby ska inte:

  • innehålla svar på hur-frågor, d.v.s hur visionen ska bli verklighet.
  • vara mätbar i sig, men ska med olika medel ändå kunna följas upp.

Vision för Vimmerby ska:

  • inkludera barns och ungas egna tankar om sitt framtida Vimmerby (ännu inte inarbetat).
  • vara tidlös.
  • vara formulerad med ett språk som är tillgängligt för ”alla”.
  • vara max en A4-sida lång.

För läsningen och bedömningen av utkastet är följande viktigt att ha med sig:

  • Vision för Vimmerby är ett styrdokument som vänder sig inåt den kommunala organisationen, dvs till kommunfullmäktige, nämnder, bolagsstyrelser, förvaltnings- och bolagsledningar samt anställda, dvs alla de som i någon roll verkar inom den kommunala organisationen. Visionen ska därför inte läsas som ett utåtriktat ”säljmaterial” av Vimmerby kommun.
  • Visionen är mycket kortfattad och stöds av underliggande styrdokument, främst av policy- och strategikaraktär. Fördjupningar och prioriteringar av det som sägs i visionen sker inom ramen för ordinarie lång- och kortsiktig styrning.
  • Utkastet till vision har tio rubriker varav de tre första ska läsas som horisontella/ tvärgående perspektiv. Dessa tre perspektiv ska vara generellt vägledande/styrande för planering / prioritering och genomförande av det som beskrivs under övriga, mer specifika rubriker/ ämnesområden.
  • ”I Vimmerby” inleder varje stycke och ska förstås som alla delar av kommunen – centralorten, övriga tätorter och varje del av landsbygden.

Vi vill gärna ha era synpunkter, som privatperson eller organisation, senast den 30 november, till kommunens huvuudbrevlåda, epost: kommun@vimmerby.se 

Kontakt

Vimmerby kommun

Telefon: växel 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 36
E-post: kommun@vimmerby.se
Besöksadress: Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Publicerad:

Senast ändrad: