Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Samråd för anläggande av genomfartsväg

Anläggande av genomfartsväg vid Krönsnäs bergtäkt i Vimmerby, samråd enligt 6 kap. miljöbalken

Vimmerby kommun bedriver en sedan tidigare tillståndsgiven verksamhet med bergtäkt
och hantering av massor benämnd Krönsnäs bergtäkt, lokaliserad inom fastigheten Vimmerby 3:2 i Vimmerby kommun.

Kommunen planerar nu att anlägga en ny infartsväg till täkten från riksväg 23/34, vilken även kommer att bli infart till ett nytt detaljplanelagt område för verksamheter söder om täkten. Vägen kommer därmed att passera genom delar av täktens verksamhetsområde.

Vimmerby kommun har därför för avsikt att ansöka om ändringstillstånd enligt
16 kap. 2 a § miljöbalken (1998:808).
Övrig verksamhet med täkt och masshantering påverkas ej, mer än att vissa massor flyttas så att all verksamhet kan bedrivas på samma sida av genomfartsvägen. Miljöpåverkan förväntas därför bli liten.Bullerpåverkan förväntas minska då den nuvarande infartsvägen
som berör ett flertal bostäder inte längre kommer att används i samma utsträckning.
Utsläpp till luft kan öka lokalt genom fler transporter genom täkten, men i ett större perspektiv blir antalet transporter oförändrat i området. Skyddsåtgärder som staket, vägbommar och belysning medför en säker genomfartsväg. Vid de få tillfällensprängning sker i bergtäkten stängs vägen tillfälligt för genomfart.

Den som önskar få mer information genom att erhålla ett skriftligt samrådsunderlag eller önskar lämna skriftliga synpunkter kan kontakta projektets miljökonsult:
WSP Sverige AB, att: Anders Blomdahl, Högabergsgatan 3, 371 21 Karlskrona.
Epost: anders.blomdahl@wsp.com och telefon: 010-722 56 40.

Synpunkter kan lämnas till ovanstående senast 2021-02-12
och måste vara skriftliga (helst epost alternativt brev).
Vimmerby kommun