Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Psykisk hälsa hos äldre personer behöver uppmärksammas

Ungefär en av fyra personer äldre än 65 år har någon form av psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra livskvaliteten. Men alla som skulle behöva det söker inte hjälp. Det kan bero på att symtombilden ser annorlunda ut när man blir äldre och för en del kan det kännas svårt att tala om psykisk ohälsa.

Att åldras och bli äldre innebär både sociala och hälsomässiga förändringar. Flera faktorer påverkar att psykisk ohälsa tycks öka med stigande ålder, till exempel fler fysiska hälsoproblem, försämrad funktionsförmåga, förlust av närstående och försämrat socialt nätverk.

Depression tillhör det vanligaste psykiatriska tillståndet hos äldre personer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem. Ångest förekommer många gånger tillsammans med depression. Ångest är också vanligt vid en begynnande demenssjukdom.

Vi behöver lära oss att se tecknen

Tecknen på psykisk ohälsa uppmärksammas kanske varken av den äldre personen själv, av anhöriga, av sjukvårdspersonal eller av kommunens omsorgspersonal. Det beror bland annat på att symtomen vid psykisk ohälsa hos äldre oftare är fysiska besvär, som till exempel viktnedgång, trötthet och sömnbesvär.

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa?

Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är tre viktiga förebyggande faktorer.

I en nationell kommunikationssatsning lyfter nu fem myndigheter och två brukarorganisationer gemensamt vikten av att tala om psykisk ohälsa. Det är ett värdefullt initiativ och Vimmerby kommun vill medverka genom att sprida materialet.

I ett gemensamt uttalande framför folkhälsosamordnare Anders Degerman och äldreomsorgens verksamhetschefer Karin Holmgren och Hanna Revelj Westrin:
 - Vi alla har ett ansvar för varandra och kan gemensamt hjälpas åt att minska den psykiska ohälsan. Det kan vara så enkelt som att le mot varandra när vi handlar, ta oss tid att stanna upp för att prata och besöka anhöriga och grannar. Små insatser kan göra stor skillnad! Men ibland behövs mer och då finns det hjälp att få.

Om du behöver hjälp

  • För akuta situationer som är livshotande - ring 112.

  • På Vårdguiden www.1177.se finns skriftlig information. Du kan också få
    personlig rådgivning av sjuksköterska genom att ringa 1177.

  • Du kan vända dig till din hälsocentral. Där behandlas såväl kroppsliga
    sjukdomar som de flesta lindriga till medelsvåra depressioner och andra psykiska besvär. Där kan du också få remiss till en specialist i psykiatri om du skulle behöva det.
    Behöver du tolk eller annat stöd, tala med personalen när du bokar tid.