Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Länsstyrelsen Östergötland söker begravningsombud för Vimmerby kommun

Uppdraget som begravningsombud för samtliga huvudmän (församlingar) i Vimmerby kommun är vakant från och med årsskiftet. Länsstyrelsen har därför påbörjat arbetet med att förordna ett nytt begravningsombud i kommunen.

Uppdraget som begravningsombud för samtliga huvudmän i Vimmerby kommun är vakant för följande huvudmän/församlingar från den 1 januari 2022:

Vimmerby, Rumskulla, Pelarne, Frödinge, Locknevi, Tuna, Södra Vi-Djursdala.

Länsstyrelsen i Östergötland ger därför Vimmerby kommun och andra trossamfund än Svenska kyrkan samt livsåskådningsorganisationer som är verksamma i kommunen möjlighet att föreslå en lämplig person för uppdraget som begravningsombud för dessa församlingar.

Begravningsombudet ska vara en för uppdraget lämplig och kvalificerad person. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till kunskaper inom ekonomi samt till kunskaper om och förståelse för olika religioner, livsåskådningar och begravningsseder.

Förslag på lämpligt begravningsombud som lämnas till Länsstyrelsen ska vara skriftligt motiverat och ska senast den 12 november 2021 ha inkommit till Länsstyrelsen. Förslag skickas till Länsstyrelsen Östergötland, Rättsenheten, 581 86 Linköping eller ostergotland@lansstyrelsen.se Vänligen ange ärendenummer 204-16266-21.


Begravningsombudets uppgifter
Grundläggande bestämmelser om ett begravningsombuds uppgifter finns i 10 kap. Begravningslagen (1990:1144). Ett begravningsombud ska inom sitt verksamhetsområde bland annat:

  1. skaffa sig kännedom om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten,

  2. informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter

  3. hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till begravningsombudets kännedom,

  4. skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift.

Begravningsombudet ska senast den 15 maj varje år samråda med den av huvudmannen utsedde godkände eller auktoriserade revisorn. Samrådet ska gälla huvudmannens årsredovisning och kravet på särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader. Senast den 31 maj varje år ska begravningsombudet ge in en årsberättelse till länsstyrelsen.

För mer information och frågor om uppdraget som begravningsombud kontakta Länsstyrelsen Östergötland, förvaltningshandläggare Johanna Gullqvist, telefon: 010-22 35 331, epost: johanna.gullqvist@lansstyrelsen.se