Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Pressmeddelande: Positivt resultat för Vimmerby kommun 2020

Det preliminära bokslutet visar att kommunen gör ett överskott på 29 miljoner kronor år 2020. Den pågående coronapandemin har påverkat ekonomin starkt under året och gör även de ekonomiska förutsättningarna framåt osäkra.

Vimmerby kommun landar på ett överskott på 29 miljoner kronor. Det visar det preliminära bokslutet för 2020. Det är ett resultat som är bättre än både budget och senaste prognos. Orsaken till överskottet är främst flera tillfälliga statsbidrag till följd av Coronapandemin.

– Det positiva resultatet gör att vi klarar balanskravet, kan göra avsättning till resultat-utjämningsreserv samt att vi kan egenfinansiera en större andel av angelägna planerade stora investeringar framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll.

Flera nämnder har också förbättrat sina resultat jämfört med senaste prognos.

– En välskött kommun med en stabil ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna möta de utmaningar Vimmerby står inför och fortsätta utveckla våra verksamheter. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt bidragit till det goda resultatet och tagit stort ansvar, säger kommundirektör Carolina Lejonram.

Osäkra ekonomiska förutsättningar framöver

Trots ett positivt resultat råder stor osäkerhet kring ekonomiska förutsättningar och prognoser framöver. Framförallt på grund av osäkerheten kring pandemin och hur den påverkar skatteintäkter och statsbidrag de kommande åren.

– Vi vet ännu inte hur länge pandemin kommer att påverka oss och vilka långsiktiga effekter den får. Med anledning av dessa osäkerhetsfaktorer måste Vimmerby kommun sträva efter större marginaler i kommande års budgetar, säger tf ekonomichef Eric Carlsson.

Vimmerby kommuns slutgiltiga årsredovisning behandlas av kommunstyrelsen den 16 mars och beslutas av kommunfullmäktige den 6 april. Den innehåller en djupare analys och beskrivning av 2020 års ekonomi och verksamhet.