Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Utvärderingen av kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB är klar

Den utvärdering som gjorts av det kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB är nu klar. Den preliminära rapporten redovisades för bolagets ägare Vimmerby kommuns Förvaltnings AB (VkF AB) torsdagen den 28 juni.

– Utvärderingen är nu genomförd och det presenteras en del konkreta åtgärder i rapporten, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson som också är ordförande i VkF AB.

I maj 2018 fick Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) i uppdrag av styrelsen i VkF AB att genomföra en utvärdering av det kommunala bostadsbolaget Vimarhem AB. Uppdraget avser utvärdering av styrelsen och verkställande direktören i Vimarhem avseende
styrning och ledning under 2017.

– Att olika former av utvärderingar genomförs i offentlig sektor är i sig inget konstigt, säger Carolina Leijonram, kommundirektör. Det görs i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Utvärderingen har gjorts för att ta reda på om Vimarhems ledning, styrning och uppföljning under 2017 varit tillräcklig. Resultatet visar att det saknas ett antal väsentligt styrande dokument i bolaget och att det saknas en strukturerad uppföljning av att de som finns efterlevs. Styrelsen utvärderar inte sitt eget arbete eller verkställande direktörs arbete samt saknar ett strukturerat arbetssätt för att följa upp att beslut tagna av styrelsen blir genomförda. Bolagets attestinstruktion (av fakturor) bedöms bristfällig och otydlig och handlar bland annat om att underordnad attesterad överordnads kostnader samt att beslutsattest görs av egna kostnader. Resultatet från utvärderingen visar också att styrningen från VkF AB kan göras tydligare.

– I rapporten presenteras också en del konkreta åtgärder och alla förslag på förbättringar som ytterligare kan stärka vår verksamhet är välkomna. Underlaget kommer nu att användas som ett stöd för VkF:s styrning, ledning och uppföljning av verksamheten, säger Tomas Peterson.

– I styrelsen ser vi utvärderingen som ett avstamp för den fortsatta utvecklingen av Vimarhems interna arbete, kommenterar Michael Svensson (S) ordförande styrelsen för Vimarhem AB, utvärderingen.

På bolagstämman för Vimarhem AB som hölls senare under torsdagen den 28 juni beviljades ledamöterna ansvarsfrihet för 2017.

Styrelsen för VkF AB, styrelsen för Vimarhem AB, Vimarhems VD och ledningsgrupp är informerade om resultatet från utvärderingen.

Fakta

Vimmerby kommun Förvaltnings AB (VkF AB) är moderbolag i en koncern som består av
tre dotterbolag och två dotterdotterbolag. VkF AB ägs till 100 procent av Vimmerby kommun. Ett av de tre helägda bolagen är Vimarhem AB som är Vimmerby kommuns allmännyttiga bostadsbolag.