Försäljning av tobak

Om du vill börja sälja tobak måste du ansöka om tillstånd. Det gäller även dig som tar över en verksamhet som säljer tobak. Med tobak menas till exempel cigaretter, cigarrer, snus, rulltobak och piptobak.

Ny tobakslag - så påverkar den dig

Från och med 1 juli 2019 gäller en ny lag om tobak och liknande produkter. Det innebär bland annat att du måste ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. Tidigare har det räckt med en anmälan.

Du som redan har anmält tobaksförsäljning till kommunen måste ansöka om tillstånd senast den 31 oktober 2019 för att få fortsätta sälja tobak. Om du inte ansöker om tillstånd måste du upphöra med tobaksförsäljningen senast den 1 november. Du får fortsätta sälja tobak under handläggningstiden.

Länk till information om den nya tobakslagen.

Så ansöker du om tillstånd

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd”. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Till din ansökan måste du bland annat bifoga en kopia av ditt egenkontrollprogram och blanketten ”Bilaga till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd”. Du kan läsa mer om vad din ansökan ska innehålla i våra anvisningar.

Så handlägger vi din ansökan

När vi har fått in din ansökan prövar vi din ekonomiska och personliga lämplighet. Vi gör kreditupplysningar på ditt företag och på personer med nyckelbefattningar inom företaget. Vi skickar även remisser till Polismyndigheten och i vissa fall Tullverket. Remissvaren kan försvåra omständigheterna att få ett beviljat tillstånd. Det kan till exempel bero på begångna brott. När utredningen är klar får du ett svar från oss.

Ansökningstiden varierar beroende på ärendets art och när ansökan kommer in. Men eftersom det är en helt ny handläggningsprocess kan det ta tid innan du får beslut i ärenden. Har du redan anmält att du säljer tobak får du fortsätta sälja tobak under handläggningstiden.

Avgifter

Vi tar ut en avgift på 5 000 kronor för att handlägga din ansökan om tobaksförsäljningstillstånd. Avgiften faktureras när du har skickat in ansökan.

Vi tar även ut en årlig avgift för den ordinarie tillsyn som vi utför i din verksamhet. Avgiften är 979 kronor. Om vi måste utföra tillsyn utöver den ordinarie tillsynen får du betala 979 kronor per timme.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tillsammans med Polisen ansvar för tillsynen över försäljningen av tobak. Vi besöker respektive försäljningsställe ungefär en gång per år. Vi kontrollerar bland annat:

  • Förvaring av tobak i lokalen samt lagerutrymmen.
  • Skyltning i butiken och märkning på tobaksprodukterna. På försäljningsstället ska det finnas en tydlig och synbar skylt med information om 18-årsgräns. Marknadsföring och reklam får inte vara påträngande eller uppmuntrande.
  • Spårbarhet, det vill säga, att produkterna är inköpta lagligt och skattade för.
  • Åldersgränsen. Kommunen kan genomföra kontrollköp av tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter med hjälp av en ung vuxen. Syftet är att kontrollera att den som lämnar ut dessa varor förvissar sig om att mottagaren har uppnått den ålder som lagen föreskriver, det vill säga 18 år.
  • Att du har ett godkänt egenkontrollprogram.
  • Vad de anställda har fått för information om vad som gäller vid försäljning av tobaksvaror.

Egenkontroll

Du som säljer tobak måste utöva egenkontroll och ha ett egenkontrollprogram. I programmet ska du beskriva era arbetssätt och rutiner kring försäljningen av tobak. Det ska till exempel finnas rutiner för hur ni kontrollerar kundernas ålder. Det bör också finnas beredskap för att vidta åtgärder om det uppstår problem. Programmet ska hjälpa dig och din verksamhet att följa reglerna i tobakslagen samt vara ett stöd för personalen.

Vi har tagit fram en mall för egenkontrollprogram som du kan använda dig av:

Mall för egenkontrollprogram för tobaksförsäljningPDF (pdf, 231.1 kB)

Om du slutar sälja tobak

Hör av dig till oss på miljo.bygg@hultsfred.se eller 0495-24 14 00 och meddela detta. När du har meddelat oss upphör din skyldighet att betala den årliga tillsynsavgiften från och med kommande årsskifte.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-10-08