Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Gödselhantering

Här finns information för dig som hanterar gödsel. Grundläggande för all hantering av gödsel är att du ska lagra och sprida gödseln på ett sådant sätt att läckage och oönskad spridning till omgivningen inte sker.

Lagring av gödsel

Vid djurhållning som omfattar mellan 10-100 djurenheter ska du kunna lagra gödseln under minst sex månader. Jordbruksföretag med mer än 100 djurenheter ska kunna lagra uppkommen gödsel under minst åtta månader.

Alla verksamheter ska lagra gödseln i täta utrymmen så att läckage till omgivningen inte kan ske. Urin- och svämgödselbrunnar ska ha täckning och påfyllning ska ske under täckning. Lagring av stallgödsel i stuka direkt på mark bör bara ske i undantagsfall och får bara genomföras efter samråd med kommunen. Stukalagring ersätter inte kravet på lagringskapacitet.

Spridning av gödsel

Du som driver en lantbruksverksamhet med djurhållning måste även ha tillgång till tillräcklig spridningsareal för uppkommen gödsel. Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får som ett medeltal under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år.

Spridning ska ske vid tillåten tidpunkt och vid passande väder. Det är viktigt att du tar tillräckliga skyddsavstånd till vattendrag, diken, vattentäkter och brunnar. Du måste även ta hänsyn till kringboende så att de inte störs av lukten.

Under perioden 1 december - 28 februari får du sprida gödsel om du brukar ner gödseln samma dag. Om det inte är möjligt måste du söka dispens hos miljö- och byggnadsförvaltningen.

Dispens för spridning av gödsel

Dokumentera utförd gödsling

Du bör dokumentera all utförd gödsling i en journal som du sedan sparar i minst sex år. I journalen ska du anteckna följande uppgifter:

  • Vilket fält som gäller
  • Fältets areal
  • Vilken gröda som du har sått samt sådatum
  • Datum för gödselspridning
  • Typ och mängd av gödselmedel som du har spridit

Vi har tagit fram en mall till gödseljournal Pdf, 176.4 kB. som du kan använda för att dokumentera gödsling i ditt lantbruk.

Leverera eller ta emot gödsel

Om du inte har tillräcklig spridningsareal kan du leverera gödsel till ett annat lantbruk. I så fall måste du föra anteckningar över bortförandet. Du som tar emot gödseln måste föra anteckningar över mottagandet.

Om du levererar eller tar emot gödsel

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: