Gödselhantering

Här finns information för dig som hanterar gödsel. Grundläggande för all hantering av gödsel är att du ska lagra och sprida gödseln på ett sådant sätt att läckage och oönskad spridning till omgivningen inte sker.

Lagring av gödsel

Vid djurhållning som omfattar mellan 10-100 djurenheter ska du kunna lagra gödseln under minst sex månader. Jordbruksföretag med mer än 100 djurenheter ska kunna lagra uppkommen gödsel under minst åtta månader.

Alla verksamheter ska lagra gödseln i täta utrymmen så att läckage till omgivningen inte kan ske. Urin- och svämgödselbrunnar ska ha täckning och påfyllning ska ske under täckning. Lagring av stallgödsel i stuka direkt på mark bör bara i undantagsfall ske och får bara genomföras efter samråd med kommunen. Stukalagring ersätter inte kravet på lagringskapacitet.

Spridning av gödsel

Du som driver en lantbruksverksamhet med djurhållning måste även ha tillgång till tillräcklig spridningsareal för uppkommen gödsel. Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får som ett medeltal under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år.

Spridning ska ske vid tillåten tidpunkt och vid passande väder. Det är viktigt att du tar tillräckliga skyddsavstånd till vattendrag, diken, vattentäkter och brunnar. Du måste även ta hänsyn till kringboende så att de inte störs av lukten.

Du bör dokumentera all utförd gödsling i en journal som du sedan sparar i minst sex år. I journalen ska du anteckna följande uppgifter:

 • Vilket fält som avses.
 • Fältets areal.
 • Vilken gröda som du har sått samt sådatum.
 • Datum för gödselspridning.
 • Typ och mängd av gödselmedel som du har spridit.

Mall till gödseljournal

Vi har tagit fram en mall till gödseljournal som du kan använda för att dokumentera gödsling i ditt lantbruk. Du hittar mallen längre ned på sidan.

Dispens för spridning av stallgödsel

Under vinterperioden den 1 december till den 28 februari ska stallgödsel och organiska gödselmedel brukas ned samma dag som den sprids. Det kan dock uppkomma situationer när detta inte är möjligt. Till exempel kan en blöt och regnig höst minska åkrarnas bärighet så att det inte är möjligt att sprida. Det innebär att du måste sprida senare än planerat. Om det inte är möjligt att bruka ner gödseln samma dag måste du söka dispens hos miljö- och byggnadsnämnden.

Så ansöker du om dispens

Du ansöker om dispens genom att fylla i blanketten "Ansökan om dispens för spridning av stallgödsel under perioden 1 december - 28 februari". Blanketten hittar du längre ned på sidan. Ansökan skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

För att handlägga din ansökan tar vi ut en avgift som baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 778 kronor. Avgiften är enligt taxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Länk till taxan hittar du längre ned på sidan.

Anteckningsskyldighet vid bortförande och mottagande av gödsel

Om du inte har tillräcklig spridningsareal kan du leverera stallgödsel till en annan lantbruksverksamhet. I så fall måste du föra anteckningar över bortförandet av gödseln. Du ska anteckna:

 • Mängden stallgödsel som du har levererat
 • Vilket djurslag och antal djur som gödseln kommer ifrån, alternativt
 • mängden totaltfosfor gödseln innehåller
 • Datum för leverans samt till vem du har levererat gödseln till

Anteckningarna ska du spara i minst sex år.

Du som tar emot stallgödsel från en annan lantbruksverksamhet måste också föra anteckningar. Du ska anteckna:

 • Gödselslag
 • Mängd som du har tagit emot
 • Mängd totalfosfor som gödseln motsvarar (eller djurslag och antal djur)
 • Datum för mottagandet
 • Vem gödseln kommer ifrån

Även dessa anteckningar ska du spara i minst sex år.

Mallar för bortförande och mottagande av gödsel

Vi har tagit fram mallar till anteckningar över bortförande och mottagande av gödsel som du gärna får använda om du vill. Du hittar mallarna längre ned på sidan.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 8.00-12.00 och 13.00-15.00

Sidan senaste uppdaterad: 2019-12-27