Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Bekämpningsmedel

Om du ska använda bekämpningsmedel så måste de vara godkända. Vissa medel kräver även att du har ett aktuellt tillstånd eller behörighet. För att få sprida bekämpningsmedel på vissa platser måste du lämna in en anmälan eller ansöka om tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden.

Godkända bekämpningsmedel

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Ett bekämpningsmedel är godkänt under en tidsbegränsad period. Om Kemikalieinspektionen inte förnyar godkännandet får man bara sälja och använda medlet ytterligare en begränsad tid efter att godkännandet har upphört.

Både den som säljer och den som använder bekämpningsmedel är ansvariga för att kontrollera att preparaten är godkända. Varje år är det ett antal bekämpningsmedel vars godkännande upphör. Därför är det viktigt att du regelbundet kontrollerar att dina bekämpningsmedel fortfarande är godkända.

För att få reda på om ett bekämpningsmedel är godkänt kan du söka i bekämpningsmedelsregistret. I registret finns information om godkännande, saluförbud och användningsförbud. Med bekämpningsmedel menar man både växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Sök information om bekämpningsmedel i bekämpningsmedelsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klassificering och utbildningskrav

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser med olika krav:

 • Klass 3: får användas av alla
 • Klass 2: får bara användas yrkesmässigt och endast av den som har ett användartillstånd för det aktuella ämnet och klassen. Användartillstånd behövs inte för biocidprodukter i denna klass.
 • Klass 1: får bara användas yrkesmässigt och endast av den som har ett användartillstånd för det aktuella ämnet och klassen.

För att få ett användartillstånd måste du ha genomfört en behörighetsutbildning. Det är Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket som anordnar utbildningar och ger ut tillstånd.

Information om behörigheter i förordningen om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbud mot spridning

Du får inte sprida bekämpningsmedel på naturbetesmarker eller på ängar enligt förordningen om bekämpningsmedel.

Information till allmänheten

Om du planerar att sprida växtskyddsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark, måste du informera om spridningen innan den sker på väl synliga anslag. Det behövs inte om det handlar om en punktbehandling och som har en begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning

För att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel på vissa platser måste du ha tillstånd från miljö- och byggnadsförvaltningen. Dessa platser kräver tillstånd:

 • Tomtmark för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser.
 • I parker och trädgårdar där allmänheten har tillträde.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Inom skyddsområde för vattentäkt.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Så ansöker du om tillstånd

Du ansöker om tillstånd genom att fylla i blanketten ”Ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning”. Ansökan och de handlingar som du ska bifoga skickar du sedan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Tänk på att du måste lämna in ansökan senast sex veckor före den tid som ansökan gäller.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din ansökan. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 781 kronor.

Anmälan om spridning

Du måste lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen för att få sprida bekämpningsmedel på:

 • vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • banvall
 • områden större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark)

Du behöver inte lämna in en anmälan om det handlar om en punktbehandling och som har en begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

Så gör du en anmälan

Du ska skicka in anmälan senast fyra veckor innan planerad spridning. Vad som ska ingå i en anmälan kan du läsa om i Naturvårdsverkets föreskrifter. Anmälan skickar du till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Avgift

Vi tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Avgiften baseras på hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende. Avgift per timme är 781 kronor.

Har du frågor om bekämpningsmedel?

Du kan läsa mer om vad du ska tänka på när du hanterar bekämpningsmedel i Naturvårdsverkets föreskrifter och vägledning. Du kan också höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor.

Kontakt

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: