Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Nya dricksvattenföreskrifter

Vid årsskiftet trädde nya dricksvattenföreskrifter LIVSFS 2022:12 i kraft. För verksamheter som bedriver kommersiell eller offentlig verksamhet, och har enskilt vatten där produktionen av dricksvattnet ska följa dricksvattenföreskrifterna, finns några skillnader jämfört med tidigare föreskrifter.

Här är några skillnader:

 • Kommersiella och offentliga verksamheter som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn, omfattas inte längre av kravet på att genomföra en faroanalys.
 • De tidigare benämningarna på vattenanalyserna, ”Normalkontroll” respektive ”Utvidgad kontroll”, ersätts med ”Provgrupp A” respektive ”Provgrupp B”.
 • Intestinala enterokocker är en ny parameter i provgrupp A.
 • I de nya föreskrifterna delas analysparametrarna upp i parametrar för mikroorganismer, kemiska- och radioaktiva ämnen och indikatorparametrar.
 • Vid bedömningen av dricksvattenanalysens resultat har begreppen tjänligt och tjänligt med anmärkning tagits bort. Enligt de nya föreskrifterna anges i stället att analysresultaten: uppfyller gränsvärdeskraven eller uppfyller inte gränsvärdeskraven.
 • Vid överskridande av gränsvärden är kravet på utredning och åtgärd samma som tidigare.
 • Undersökningsfrekvenserna har justerats. För de allra flesta verksamheter innebär detta färre undersökningstillfällen per år.
 • Möjligheten att ansöka om att få reducerad undersökningsfrekvens har tagits bort.
 • Exempel på hur analyskravet kan komma att se ut för många:
  • Undersökningsfrekvens för provgrupp A (kemisk/mikrobiologisk): en gång per år
  • Undersökningsfrekvens för provgrupp B (kemisk/mikrobiologisk): en gång vart sjätte år

Vad kommer att ske framöver och vad kan du behöva tänka på?

 • Miljö- och byggnadsförvaltningen kommer att skicka ut nya reviderade beslut om undersökningsprogram.
 • Beslutet om fastställande av faroanalys kommer att upphävas. Du får en bekräftelse på detta tillsammans med det nya beslutet om undersökningsprogram. Även om faroanalys inte längre är ett krav, kan det ändå vara bra att ha en faroanalys i verksamheten för att följa upp och säkerställa dricksvattenkvalitén.
 • Om du har ett avtal med en extern part som sköter provtagningen kan du behöva se över avtalet med anledning av förändringar i undersökningsfrekvenserna.
 • Du som driver en säsongsverksamhet rekommenderas att göra en analys enligt provgrupp A innan säsongen sätter i gång så att du hinner se över eventuella åtgärder

Du får gärna kontakta miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor. Mer information om de nya dricksvattenföreskrifterna finns på:

Frågor och svar om nya dricksvattenföreskrifter (Livsmedelsverket)