Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Pensionärsrådet

Genom att samverka med olika intresseföreningar och grupper inom samhället vill Vimmerby kommun utveckla de kommunala verksamheterna och ge en bättre service till medborgarna. Pensionärsrådet är till för samråd och utbyte av information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Pensionärsrådet är kommunens remissorgan i frågor som rör äldre personer av principiell karaktär. Kommunala nämnder och beredningar bör inhämta synpunkter från pensionärsrådet i sådana frågor.

Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden.
I rådet finns det ordinarie ledamöter och ersättare från:
- Sveriges pensionärsförbund (SPF) ,
- Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och
- Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG).
- Kommunstyrelsen och socialnämnden är representerade med en ordinarie ledamot och en ersättare vardera.

Socialnämndens ordförande Lars Sandberg (C)  är också Pensionärsrådets ordförande. Rådets sekreterare är Camilla Lindström, förvaltningssekreterare på socialförvaltningen.

Kontakt

Lars Sandberg (C)

Socialnämndens ordförande
Telefon: 0492-76 93 93
E-post: lars.sandberg@vimmerby.se

Camilla Lindström

Förvaltningssekreterare
Socialförvaltningen
Telefon:0492-76 90 46
E-post: camilla.lindstrom@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: