Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Styrel

Styrel ska införas i hela Sverige under 2011. Samhället är elberoende – utan el stannar Sverige. El används traditionellt som energibärare för att ge ljus, rörelse och värme, men under de senaste årtiondena används el allt mer även som informationsbärare i elektroniska kommunikationssystem.

Störningar i elförsörjning får idag omfattande och kostsamma konsekvenser för enskilda användare och samhället i stort. Om behovet av el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist.

Vad händer vid elbrist?

Vid en elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare. Idag finns planer som innebär att stora delar av elnäten, i form av hela regionnät, kopplas från utan hänsyn till vilka elanvändare som är samhällsviktiga. Detta är inte acceptabelt i vårt elberoende samhälle.

Energimyndigheten har därför fått regeringens uppdrag att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist (Styrel). Det nya systemet utgår från att frånkopplingar sker på lokalnätsnivå. På det sättet kan tillgänglig el styras till ellinjer med prioriterade elanvändare, på samma gång som ellinjer med oprioriterade elanvändare kopplas från.

Vilka prioriteras?

Styrel bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare ska kunna prioriteras vid elbrist. Länsstyrelsen initierar och leder arbetet i det egna länet och fattar det myndighetsbeslut som ska ligga till grund för frånkoppling.

Styrels planeringsprocess har testats i flera kommun- och länsförsök under 2008 och 2009. Försöken visar att planeringsprocessen fungerar bra, är väl anpassad till det moderna krisberedskapsarbetet och har många positiva effekter för beredskap och samhällsplanering i övrigt.

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: