Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ekonomi

Kommunens finansiella planering ska präglas av långsiktighet genom att bedriva en god ekonomisk hushållning, som ytterst syftar till att varje generation skall bära sina egna kostnader.

Sedan år 2000 gäller det så kallade balanskravet, som finns inskrivet i kommunallagen. Balanskravet innebär att kommunens budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Från år 2005 finns möjlighet att fastställa en budget som inte är i balans om det föreligger synnerliga skäl.

Under 2014 gjorde Sveriges kommuner och landsting (SKL) en genomlysning av Vimmerby kommuns ekonomi och styrning, på uppdrag av kommunstyrelsen. Rapporten i sin helhet hittar du i högerkolumnen.

Kontakt

Roger Sjögren

Ekonomichef
Ekonomiavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 01
E-post: roger.sjogren@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: